Ilegalități în cadrul procuraturii

Ion Tabora
01/04/2020

Stimate Alexandr Stoianoglo, prin prezenta vă aduc la cunoștință că la 26.12.2019 m-am adresat cu o plîngere unde am invocat acțiuni neloiale și ilegale din partea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție și am solicitat respectuos ca să verificați personal cele expuse în plîngerea respectivă și să obligați procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție să-și îndeplinească obligațiunile de funcții în conformitate cu prevederile legii. Din motive neclare la 31.12.20119, la indicația Dvs și sub semnătura șeful-interimar al secției secretariat, petiții și audiență a Procuraturii Generale, plîngerea respectivă a fost remisă, conform scrisorii de expediere nr.9-6d/19-16, spre examinare dnului Sergiu Gavajuc, șef-interimar al Procuraturii Anticorupție. La plîngerea sus menționată a fost anexată Încheierea Judecătoriei Hîncești sediul Central din 18.11.2019, prin care s-a dispus expedierea plîngerii înaintate de Taboră Ion pentru examinare Procuraturii Anticorupție în conformitate cu prevedrile art.2999-2991 din Codul de procedură penală și adoptarea unei soluții pe caz. Reieșind din cele expuse mai sus vă aduc la cunoștință că pînă în prezent nu am fost audiat și nu am primit nici un răspuns de la Sergiu Gavajuc în partea ce ține de măsurile întreprinse privind examinarea plîngerii remise la indicația DVS din 26.12.2019. Suplimentar la prezenta plîngere anexez Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 31.01.2020, prin care s-a dispus examinarea plîngerii înaintate de către Taboră Ion privind anularea ordonanței de refuz în începerea urmăririi penale și clasarea procesului penal din 28.06.2019 emisă de procurorul în Procuratura Anticorupție, Mariana Botezatu și a ordonanței de respingere a plîngerii privind anularea ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale, adoptate la 19.07.2019 aladjunctului-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Andrian Popenco și încetarea pe motiv că există deja o încheiere irevocabilă, în aceleași temeiuri, înaintată de același petiționar. În mod repetat vă aduc la cunoștință că: – la 18.04.2019 m-am adresat către Procurorul General Eduard Harunjen cu o sesizare privind comiterea infracțiunii, care la 25.04.2019, conform scrisorii de expediție nr.9-6d/19-2576, a fost remisă spre examinare în adresa Procuraturii Anticorupție, personal dnului Viorel Morari; – la 18.04.2019 m-am adresat către Procuratura Anticorupție, personal dnului Viorel Morari cu o sesizare (analogică) privind comiterea infracțiunii La 24.04.2019, 15.05.2019 de către procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Mariana Botezatu au fost emise Ordonanțe de refuz în primirea și examinarea în ordinea prevederilor art.274 CPP a sesizărilor depuse. Totodată țin să menționez faptul că la 31.05.2019 de către procurorul-șef interimar al Procuraturii Anticorupție dna Adriana Bețișor a fost emisă Ordonanțelor prin care a dispus anularea ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție, Mariana Botezatu din 24.04.2019 și din 15.05.2019 și primirea spre examinare în ordinea prevederilor art.274 CPP a sesizărilor depuse. La 28.06.2019 de către procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Mariana Botezatu a fost emise Ordonanța de refuz în începerea urmăririi penale și clasarea procesului penal. La 19.07.2019 de către adjunctul-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Adrian Popenco a fost emisă Ordonanța prin care s-a dispus respingerea ca neîntemeiată plîngerea privind anularea Ordonanței de refuz în începerea urmăririi penale din 28.06.2019. La 14.08.2019 m-am adresat cu o plîngere către Procurorul General interimar Dumitru Robu, care la 17.08.2019, conform scrisorii de expediere nr.9-6d/19-6222 a fost remisă spre examinare în adresa Procuraturii Anticorupție, personal dnului Eduard Varzari. La 28.08.2019, Eduard Varzari, fără acordul meu, conform scrisorii de expediție nr.8772, remite plîngerea respectivă spre examinare în adresa Judecătorie Chișinău sediul Ciocana, în ordinea prevederilor art.313 CPP. La 28.08.2019, m-am adresat către procurorul-șef interimar al Procuraturii Anticorupție Eduard Varzari cu o cerere, care la 03.09.2019 la fel o remite (fără acordul meu) spre examinare în adresa Judecătorie Chișinău sediul Ciocana, în ordinea prevederilor art.313 CPP. În mod repetat, vă aduc la cunoștință că în sesizările din 18.04.2019 am invocat acțiuni ilegale ce constituie abuz în servicii din partea: judecătorilor Mihai Murguleț, Maria Guzun,Virgiliu Buhnaci și Liuba Pruteanu; executorilor judecătorești George Boțan și Nicolae Pașa. Acțiunile ilegale din partea judecătorilor și executorilor judecătorești au fost soldate cu deposedarea ilegală a domiciliului și evacuarea din din domiciliu a familiei cu trei copii în stradă. Evacuarea repectivă a avut un impact și mediatizat de sursele de informare în masă. Cazul mediatizat a familiei evacuate silit din apartament se află și în atenția Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Comunicatul respectiv a fost prezentat la Procuratura Anticorupție, care trebuia să fie anexat la materialele cauzei și suplimentar îl anexez a prezenta plîngere. Toate acțiunile ilegale din partea judecătorilor și executorilor judecătorești, au fost întreprinse la solicitarea și indicația unor persoane din anturajul lui Vlad Plahotniuc, sau mai corect din din anturajul finului său, adica Dorin Damir. În dovada faptului că acțiunile ilegale din partea judecătorilor și executorilor judecătorești sus-menționați, suplimentar la prezenta plîngere anexez încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 24.12.2019 și hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020 prin care s-a hotărît și s-a dispus anularea actelor emise de executorul judecătoresc. Țin să menționez că anume actele executorului judecătoresc care au fost anulate au și generat evacuarea ilegală și abuzivă a familiei cu trei copii minori evacuate silit din apartament. Despre acțiunile ilegale și abuzive a judecătorilor și executorilor judecătorești a fost sesizată și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), care va examina trei cazuri (adresări) îndată ce va fi posibil. În dovada acestui fapt anexez trei înștiințări primite de la CEDO. Ținînd cont de cele expuse mai sus, solicit respectuos și în mod repetat să verificați personal cele expuse în prezenta plîngere și să obligați procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție să-și îndeplinească obligațiunile de funcții în conformitate cu prevederile legii. Pentru explicații suplimentare, rog să fiu audiat obligatoriu și nemijlocit Cu respect Taboră Ion Anexe: Plîngerea adresată Procurorului General din 26.12.2019; Sesizarea privind comiterea infracțiunii adresată Procurorului General din 18.04.2019; Cocluzia Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului din 09.07.2019; Încheierea Judecătoriei Hîncești sediul Central din 18.11.2019; Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana din 31.01.2020; Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 24.12.2019; Hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 05.02.2020; Înștiințările la cererile depuse la CEDO cu nr.1784/18 din 21.12.2017; nr.13319/18 din 23.02.2018 și nr.27900/19 din 10.05.2019 ; Cererile din 27.04.2019 și 01.05.2019 adresate catre CEDO privind solicitatrea comunicării de urgentare a examinării cauzelor aflate pe rol;

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Ion Tabora
01/04/2020

Comments