CAPC a lansat linia fierbinte „Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale”

Anticoruptie.md
02/09/2016

Cen­trul de Ana­liză şi Pre­ve­nire a Coru­pţiei (CAPC) a lan­sat linia fier­binte „Asis­tenţă juri­dică gra­tu­ită în liti­gi­ile elec­to­rale”. Juriștii își propun să asi­gure asis­tenţă juri­dică gra­tu­ită în dome­niul elec­to­ral pen­tru cetă­ţeni, ONG-uri, dar și să faci­liteze acce­sul la jus­ti­ţie a tutu­ror ale­gă­to­ri­lor în peri­oada de până la ale­geri şi în ziua ale­ge­ri­lor.

Juriștii pot fi contactați la numerele de telefon (022) 23 85 32; (022) 23 85 71; (022) 23 83 84. Linia fierbinte este deschisă zilnic, începând cu 9.00 până la 19.00. 

Anticoruptie.md
02/09/2016Become a Patron!

Comentarii