Sora ministrului Justiției a câștigat prin judecată 415.000 de lei

Anticoruptie.md
09/12/2016
Mariana Tabuică. Foto: Facebook.com

Mari­a­na Tabu­i­că, sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al Republicii Mol­do­va, a obți­nut, prin inter­me­di­ul instan­ței de jude­ca­tă, 415.000 de lei de la Între­prin­de­rea de Stat Mol­dat­sa, unde a fost anga­ja­tă până în octom­brie 2015, scrie Ziarul de Gardă. Atun­ci, Mariana Tabu­i­că, care înde­pli­nea func­ția de direc­tor finan­ci­ar, a ple­cat „din pro­prie ini­ția­ti­vă” în urma unui audit efec­tu­at de Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor. Controlul a ară­tat că ea și alți cole­gi au bene­fi­ci­at de sute de mii de lei supli­men­tar la veni­tu­ri­le sala­ri­a­le. Deși actul de con­trol a fost remis Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție, per­soa­ne­le viza­te nu au fost tra­se la răs­pun­de­re.

Jude­că­toa­rea Sve­tla­na Garștea-Bria a admis pre­ten­ți­i­le Marianei Tabuică și a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le ÎS Mol­dat­sa a sumei de 415.000 de lei. Din­tre aceștia, 342.000 de lei repre­zin­tă sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da absen­ței de la locul de mun­că, iar 73.300 de lei com­pen­sa­ție „în locul res­ta­bi­li­rii la locul de mun­că”, mai scrie Ziarul de Gardă. Pes­te patru zile, pe 29 noiem­brie 2016, jude­că­toa­rea Garștea-Bria a emis o hotă­râre supli­men­ta­ră, prin care a obli­gat Mol­dat­sa să achi­te și taxa de stat, în sumă de 12.000 de lei, deci­zie omi­să cu câte­va zile mai devre­me. Acum, păr­ți­le au 30 de zile pen­tru a contesta deci­zia la Cur­tea de Apel Chi­și­nău.

„Ver­dic­tul instan­ței de jude­ca­tă, dar și acțiu­nea inten­ta­tă de către Mari­a­na Tabu­i­că împo­tri­va Mol­dat­sa pro­voa­că mai mul­te sem­ne de între­ba­re. Instan­ța a decis să-i achi­te sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da în care ea a lip­sit de la ser­vi­ciu, deși Tabu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă de la între­prin­de­rea de stat, așa cum se spu­ne într-o altă hotă­râre de jude­ca­tă în care figu­rea­ză Tabu­i­că și Mol­dat­sa, dar și în ordi­nul de con­ce­di­e­re. Tabu­i­că a ple­cat exact în peri­oa­da în care un audit al Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, efec­tu­at la Mol­dat­sa pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie 2014 – sep­tem­brie 2015, ară­ta că ea, fiind direc­tor finan­ci­ar al între­prin­de­rii, a înca­sat sute de mii de lei în plus față de sala­ri­ul său de bază. Actul de con­trol a fost tri­mis și la Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție, doar că nu a avut încă o fina­li­ta­te”, potrivit sursei.

Anterior, Moldatsa a acționat-o în judecată pe Mariana Tabuică pentru că, după ce a plecat din funcţie ar fi încetat să achite ratele la un credit preferențial. Pe 20 iunie 2016, Judecătoria sectorului Ciocana a admis încasarea de la Mariana Tabuică a sumei restante și a penalităților în valoare de 152.167 de lei, dintre care 131.510 lei reprezintă suma restantă a creditului. „Nu am avut restanțe la rambursarea creditului până am plecat din funcție. Ulterior, pentru că mi-au fost calculate greșit toate plățile, pentru că am plecat de la serviciu, s-a format o restanță, ca la oricare persoană. La schimbarea conducerii nu au calculat corect sumele, motiv din care am ajuns în litigiu. Nu-mi aduc aminte care e suma cu care eram datoare, dar era semnificativ mai mică decât cea pe care au declarat-o ulterior”, ne-a explicat  ulterior Mariana Tabuică. 

O anchetă realizată de Ziarul de Gardă în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice arată că în perioada în care a ocupat funcția de director financiar la Moldatsa, Mariana Tabuică a obținut mai multe adaosuri la salarii, dar și un credit preferențial. Astfel, aceasta a încasat 373.000 de lei în plus la salariu. De asemenea, în aceeași perioadă, 2014-2015, Tabuică s-a numărat printre angajații care au beneficiat și de un spor salarial de 20% sub formă de „îndemnizație pentru discreție” în mărime de 75.000 de lei, dar și o primă unică de 63.000 de lei. În urma unui audit la instituție, dispus de Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, care a descoperit neregulile, aceasta a plecat din funcție.

În același articol reporterii scriau că Mariana Tabuică, care a contractat în două rânduri, în 2014 și 2015, credite fără dobândă în sumă de 200.000 de lei, datora întreprinderii, la 23 septembrie 2015, 148.000 de lei.

De numele Marianei Tabuică este legată și compania aeriană Fly One, despre care reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au scris că aparține familiei ministrului Justiției, Vladimir Cebotari și fostului director al Autorităţii Aeronautice Civile, Mircea Maleca. Ulterior, Vladimir Cebotari a declarat că a renunțat la afacere. Mariana Tabuică este director executiv al Fly One.

Anticoruptie.md
09/12/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii