Transparency Moldova critică proiectul de lege al Guvernului cu privire la extinderea competențelor Serviciului Fiscal de Stat

Anticoruptie.md
13/07/2020

Transparency International Moldova critică proiectul de Lege propus de Ministerul Finanțelor, prin care Serviciului Fiscal de Stat îi vor fi atribuite competențele fostei poliții economice. Într-o opinie făcută publică recent, experții subliniază că proiectul implică riscul unei urmăriri penale tendențioase, riscul reducerii independenței organului de urmărire penală, precum și riscuri sporite de corupție concentrate într-o singură entitate. Experții consideră că mai eficientă ar putea fi consolidarea capacităților Poliției în investigarea infracțiunilor fiscale și celor aferente acestora prin instruirea suplimentară în domeniu a personalului, elaborarea și diseminarea unor linii directorii în domeniu și îmbunătățirea cooperării inderdepartamentale în domeniu, între Poliție și Serviciul Fiscal de Stat.

Prin proiectul propus de Guvern se urmărește atribuirea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a competenței de efectuare a urmăririi penale în privința unui șir de infracțiuni, abilitarea SFS cu competențe de efectuare a activității speciale de investigații aferent infracțiunilor atribuite în competență, precum și extinderea competenței SFS în materie contravențională. În materie penală, se propune abilitarea SFS cu efectuarea urmăririi penale în privința mai multor infracțiuni prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, între care practicarea ilegală a activității de întreprinzător, practicarea ilegală a activității financiare, pseudoactivitatea de întreprinzător, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, evaziunea fiscală a persoanelor fizice, transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz, fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora, însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate, insolvabilitatea intenționată, insolvabilitatea fictivă, falsul în documente contabile.

Experții TI Moldova consideră că nota informativă la Proiect este lacunară. „Singurul argument în favoarea transmiterii, de la MAI la SFS, a competențelor de efectuare a urmăririi penale în privința infracțiunilor enumerate est atribuirea celui din urmă, în octombrie 2018, a calității de organ constatator. În schimb, Nota informativă este dezvoltată în ceea ce privește finalitățile promise a fi asigurate prin Proiect, între acestea regăsindu-se:

 1. sporirea capacității de reacție a statului la acțiunile ilegale care împiedică dezvoltarea unui climat stabil de afaceri;
 2. înlăturarea factorilor de concurență neloială pentru agenții economici care respectă cadrul legal;
 3. diminuarea economiei tenebre;
 4. fortificarea premiselor pentru îmbunătățirea climatului stabil de afaceri;
 5. eficientizarea acțiunilor întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală și altor infracțiuni economice, neadmiterea cazurilor de prejudiciere a bugetului public național;
 6. sporirea încasărilor la bugetul public național;
 7. eliminarea factorilor care generează convingerea pentru mediul de afaceri că constatarea contravențiilor sunt acțiuni de urmărire penală și/sau de control de stat;
 8. realocarea parțială a resurselor MAI, implicate în constatarea contravențiilor din domeniul economic, în direcția prevenirii și combaterii altor contravenții/infracțiuni conform competenței;
 9. continuitate în acțiunile de examinare, investigare a infracțiunilor economice;
 10. definitivarea acțiunilor inițiate – de la conformare benevolă până la finalizarea urmăririi penale, de către același organ. 

Această viziune nu poate să nu suscite întrebări, riscurile majore ale Proiectului nefiind anticipate de către Guvern”, subliniază experții.

Plasarea organului de urmărire penală în subordinea autorității fiscale sporește riscul unei urmăriri penale tendențioase, or, autoritatea fiscală va fi interesată, în primul rând, în a-și reconfirma, în procesul de urmărire penală, a constatărilor care au fost reținute în cadrul controlului fiscal și care au servit drept temei pentru pornirea procesului penal, sunt de părere experții.

„Este regretabil că Nota informativă nu explică cum se va gestiona riscul unei urmăriri penale tendențioase, nefiind clare:

 1. locul organului de urmărire penală în organigrama SFS;
 2. statutul organului de urmărire penală (direcție generală, direcție, secție);
 3. relația cu alte subdiviziuni, în special cu subdiviziunile care vor fi responsabile de efectuarea acțiunilor speciale de investigații, dar și cele care efectuează nemijlocit controlul fiscal;
 4. cui se va subordona conducătorul organului de urmărire penală.”

Plasarea organului de urmărire penală specializat în subordinea autorității fiscale va reduce esențial independența acestuia, se mai arată în opinia TI Moldova. Totodată, urmare a Proiectului, se va crea o situație inedită – două din patru organe de urmărire penală vor fi plasate, implicit, prin intermediul SFS și SV, în subordinea Ministerului Finanțelor, iar această supraconcentrare a unor atribuții cu riscuri sporite de corupție într-o singură entitate este primejdioasă, spun experții. „Nu este clar cum autoritățile vor gestiona aceste riscuri, nefiind propuse careva măsuri suplimentare de protecție anticorupție – de exemplu, aplicarea, în privința angajaților SFS, a testării cu utilizarea poligrafului sau monitorizarea stilului de viață.”

Anticoruptie.md
13/07/2020

Comentarii