Sesizare către ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco

Iulia Deleu
14/07/2022

SRL „Iunitex” solicită Ministrului Justiției – domnului Sergiu Litvinenco, în scopul prevenirii cazurilor de corupție din sistemul judecătoresc și evitării afectării dreptului agentului economic la un proces echitabil, obligarea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, care sper să fie independentă și obiectivă, pentru efectuarea controlului asupra activității administratorului autorizat - Bostan Nicolae, implicat abuziv într-un proces de escrocherie cu contribuția unor judecători, cu aplicarea măsurilor de rigoare.

Funcțiile ocupate în organele de conducere de către Bostan Nicolae nu ar trebui să fie o salvare pentru acesta, pe cănd este vorba de atac raider în grupă asupra activității și proprietății agentului economic.

Totodată, solicit Ministrului Justiției monitorizarea activității judecătorilor implicați în examinarea cererilor neîntemeiate și abuzive, depuse de SRL „Gurmandis” împotriva SRL „Iunitex” privind intentarea procesului de insolvabilitate, în special, pe judecătorul Stratan Vitalie, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, care, posibil, la data de 28.06.2022 ar intenționa să adopte o hotărăre de favorizare a intereselor oligarhilor-escroci, inclusiv privind „executarea dreptului de ipotecă”, cauză deja examinată și adoptate hotărîri contrare legii, axate pe mituirea judecătorilor de la Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție. Afirmațiile menționate sînt posibil de confirmat, deținănd în acest sens și unele probe, pe care sînt gata să le prezint unor procurori și judecători integri și obiectivi.

Sperăm că, veți manifesta interesul și veți acționa corespuzător pentru a exclude abuzurile din cadrul sistemului judecătoresc, inclusiv din cadrul unor subdiviziuni a Ministerului Justiției, în  scopul  protejării  imaginii   Ministerului   și,  în  special, a  reputației   profesionale  a Uniunii Administratorilor Autorizați.

SRL  „Iunitex” repetat sesizează Ministerul Justiției despre abaterile și ilegalitățile comise  de  către   adminstratorul  autorizat  -  Bostan  Nicolae, desemnat în baza Încheierii Judecătoriei Chișinău,sediul  Central  din  25.02.2019  și  a  Hotărîrii  din  12.12.2019,  intenționat  emise  contrar  legii,  ulterior casate  prin  Decizia  irevocabilă  a  Curții  de  Apel  Chișinău  din  16.06.2020.   

După cum am menționat anterior, începănd  cu  a. 2017  SRL „Iunitex”,  care  și-a creat o afacere timp de 20 de ani, este ținta atacului raider, săvărșit în grup de adminsitrația SRL  „Gurmandis”, cu  contribuția  unor  judecători, procurori, avocați, executori judecătorești și adminstratori  autorizați  afiliați,  printre  care  se  numără  și  administratorul autorizat - Bostan  Nicolae.  Unii din aceștea au fost și, posibil, mai sunt sub acoperirea lui Plahotniuc și Platon.

Atacul raider comis de administrația SRL „Gurmandis” se confirmă prin faptul că, SRL „Iunitex” nu a avut și nu are nici o datorie față de pretinsul creditor, decăt acesta a prezentat instanțelor de judecată acte neveridice, obținute prin constrăngeri, erori, abuz de încredere și înșelăciune.

Mai mult, prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 07.06.2018, adoptată contra mituirea judecătorilor, la care pretinsul creditor se referă ca fiind o decizie, care chipurile ar confirma temeiul creanțelor, “privind executarea dreptului de ipotecă în scopul achitării pretinsei datorii”, desi este contrară legii, or actele neveridice prezentate de SRL „Gurmandis” nici nu constituie obiect al Contractului de ipotecă, este deja executată prin achitarea sumelor pretinse, conform notificărilor prezentate de SRL „Gurmandis” ca probe, pe care sunt axate și cererile întroductive. Circumstanța în cauză suplimentar lipsește pe SRL „Gurmandis” de temeiul de a pretinde repetat la încasarea pretinsei datorii din contul SRL “Iunitex”.

Refuzul de acceptare de SRL „Gurmandis” a mijloacelor bănești deținute la contul bancar a SRL “Iunitex”, fapt confirmat prin telegrama din 22.08.2018 și depunerea repetat a cererii întroductive, constituie dovadă suplimentară că, SRL „Gurmandis” a urmărit și urmărește în continuare scopul de acaparare, prin atac raider, a imobilului - proprietate a SRL “Iunitex”.

Dovadă suplimentară în confirmarea atacului raider constituie și faptul că, în contul bancar a SRL „Iunitex” la data depunerii cererii repetate întroductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate - 20.02.2019 era blocată suma de aproximativ 2 mln.lei, interdicția fiind aplicată în baza cererii întroductive inițial depusă la 03.03.2017 de către SRL „Gurmandis”.

Însă, după deblocarea contului, la data de 07.03.2019, SRL „Iunitex”, deși nu avea nici o datorie, a fost nevoit să-i achite pretinsului creditor, conform notificărilor, suma de 1.042.519,35 lei echivalentul sumei de 53849,14 euro, fapt confirmat prin ordinul bancar de plată.

În acest context, menționez și faptul că, SRL „Gurmandis” cu contibuția afiliaților săi, intenționat a blocat și activitatea SRL „Iunitex” prin schimbul lăcăților la rolete și interzicerea arendașilor să activeze, cu scoaterea acestor și a reprezentanților proprietarului din proprietate, cauzănd proprietarului un prejudiciu sub formă de venit ratat în valoare de peste 6 milioane lei, nefiind încasată plata pentru locațiunea spațiului comercial de la etajele 2 și 3 a Centrului comercial, avănd încheiat contract de locațiune din 25.07.2018, pe termen de 7 ani.

Însă, cel mai criminal fapt constă în mituirea judecători contra hotărîrilor judecatorești, emise pe marginea cererilor, “privind executarea dreptului de ipotecă”, desi SRL  „Iunitex” nu a avut și nu are absolut nici o obligațiune față de pretinsul creditor, fapte pasibile de constatat în mod obiectiv.

     Interesele  personale   a   administratorului  autorizat  Bostan Nicolae se  intersectează  cu  interesele  administrației SRL „Gurmandis”, exprimate atăt în blocarea neîntemeiat a activității agentului  economic - SRL „Iunitex”, căt   și  în acapararea imobilului  deținut  cu  drept  de  proprietate.  

      Anume  în  realizarea   acestui   scop   constă  procedura  de  insolvabilitate, intentată  de 2 ori neîntemeiat  față de SRL  „Iunitex”, iar tentativele acestui grup de persoane încă nu au fost totalmente realizate pînă în prezent, posibil, din considerentul schimbării puterii, inclusiv a existenţei actelor neveridice depuse de pretinsul creditor și a unor hotărîri a instanţelor ierarhic  superioare, care în mod neîndoielnic subliniază lipsa temeiurilor de intentare a procedurii de insolvabilitate față de SRL „Iunitex” şi accentuiază asupra caracterului incert al presupuselor creanţe. 

Pretinsul creditor - SRL “Gurmandis” în temeiul actelor neveridice pretinde la datorii inexistente, pe cînd acesta nu și-a onorat obligațiunea de a transfera în contul bancar a pretinsului debitor - SRL “Iunitex”, conform Contractului de investiții, a sumei suplimentare sub formă de împrumut în valoare de 300 mii euro, urmărind scopuri criminale.

Afirmația dată este vădită și prin faptul că, deși SRL “Iunitex” a restituit SRL “Gurmandis” suma în valoare de 250000 Euro, fapt confirmat prin actele bancare, pe cănd ultimul, a transferat la contul bancar a SRL “Iunitex” doar suma de 200802,51 Euro, unilateral și condiționat, a decis să păstreze ilegal dreptul de ipotecă asupra terenului aferent și a încăperii cu nr.cadastral 0100311.348.01.003, adică asupra nivelului 2 a Centrului comercial, deținut în proprietate de SRL “Iunitex”, în scopul chipurile asigurării executării obligațiilor asumate de proprietar.

Ilegalitățile expuse, cu certitudine, constituie elemente de infracțiune comise de factorii de decizie a SRL „Gurmandis” în cîrdășie cu persoane afiliate, ceia ce a și servit temei de investigații penale, unele, ca regulă, soldate cu mituirea procurorilor și judecătorilor corupți, or probele prezentate confirm faptele, iar altele fiind în “desfășurare” mai bine de 3 ani.

         În fapt, la data de 03.03.2017 SRL „Gurmandis” a depus la Curtea de Apel Chișinău cerere  întroductivă  privind  intentarea  procesului  de  insolvabilitate  față de   SRL  “Iunitex”.    

        Indiferent  de  faptul  că,  SRL  „Gurmandis”a  prezentat  instanței  de  judecată  probe  neveridice,   cererea întroductivă   nici  nu  întrunea  temeiurile,   prevăzute  de   Legea  nr. 149  din  29.06.2012   a insolvabilității pentru  a  fi   intentat    procesul  de  insolvabilitate,  după  cum  statuiază  art.  10, 18  și  22  din  legea  citată.   

        În  baza  Încheierii  Curții  de  Apel  Chișinău  din  09.03.2017  cu  privire  la  admiterea spre examinare a  cererii  întroductive,  inițial   în  funcție  de  administrator  provizoriu a fost desemnat Bostan Nicolae, însă ulterior  din motive necunoscute -  Iovu  Oleg. 

Prin Hotărărea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 11 octombrie 2018 cererea întroductivă a fost admisă, iar ulterior recurată de către SRL “Iunitex”.

La data de 07 februarie 2019 Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, examinănd cererea de recurs înaintată de SRL “Iunitex” împotriva Hotărării Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 11 octombrie 2018, adoptată în pricina civilă la cererea întroductivă înaintată de SRL “Gurmandis”, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL “Iunitex”, prin decizia sa a decis admiterea recursului, casarea Hotărărei Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 11.10.2018, respingerea ca fiind neîntemeiată cererea întroductivă, se refuză intentarea procesului de insolvabilitate cu anularea măsurilor de asigurare față de SRL “Iunitex”, aplicate prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 09 martie 2017 odată cu admiterea spre examinare a cererii introductive. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Totodată, Colegiul civil constată că, instanța de insolvabilitate în mod pripit a admis cererea întroductivă înaintată de creditorul SRL „Gurmandis” și a intentat procesul de insolvabilitate în privința SRL „Iunitex”, or, creditorul deponent al cererii întroductive SRL „Gurmandis” nu deține o creanță certă față de SRL „Iunitex”, respectiv, nu poate demonstra că are interes legitim pentru intentarea procesului de insolvabilitate, așa cum prevede art. 10 și art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității.

Indiferent de existența Deciziei irevocabile a Curții de Apel Chișinău din 07.02.2019, la data de 20 februarie 2019, SRL „Gurmandis”, abuziv a depus repetat aceiași cerere întroductivă, cu tăinuirea existenței deciziei nominalizate, și acest fapt s-a făcut cu scopul de a induce în eroare instanța de judecată, or, la caz, instanța urma la etapa de acceptare a cererii pe rol să emită o încheiere de refuz în primirea cererii conform art. 169 alin. (1) lit. b) CPC RM.

         Astfel,  în  pofida  faptului  că,  cererea  întroductivă  este  neîntemeiată,  iar pe   marginea acestei prin decizie irevocabilă  s-a  expus la 07.02.2019 instanța de recurs, la 25.02.2019, Judecătorul Stratan Vitalie din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, în gestiunea căruia pînă în prezent se află în proces de examinare cauza civilă menţionată,  deși la moment deținea decizia nominalizată, emite  încheierea  de  admitere  spre  examinare  a  cererii  întroductive  a  SRL   „Gurmandis”, desemnînd

în calitate de administrator provizoriu a SRL  ”Iunitex” pe Bostan Nicolae.

La data de 14.05.2019, la insistența administrației SRL „Gurmandis”, SRL „Vicons-Service” depune în instanța de insolvabilitate cerere de alăturare la cererea întroductivă.

      La  05.06.2019,  la  cererea   SRL  ”Iunitex”,  Judecătoria  Chișinău, sediul Central   emite  încheierea  de  scoatere  de  pe  rol  a  cererii  introductive  a  SRL  „Gurmandis”,   pe motivul nerespectării procedurii prealabile.   

       Potrivit  dispozițiilor  art. 5 alin. (8)  din  Legea  insolvabilității  nr.149 din 29.06.2012,  hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate sînt definitive şi executorii din momentul pronunţării. 

        Prin efectul său, încheierea de scoatere de pe rol a cererii introductive, care este definitivă și executorie din momentul pronunțării,  legal a servit temei pentru  restituirea  cererii  de  alăturare  a  SRL „Vicons-Service”, depusă la 14.05.2019, fapt ce nu s-a produs.

Odată cu scoaterea de pe rol a cererii introductive, instanța urma să anuleze și încheierea din 25.02.2019 de admitere spre examinare a cererii introductive și, respectiv, din data de 05.06.2019 instanța  nu  era  în drept  să  examineze  alte  cereri  de  alăturare  la  cererea  întroductivă. Respectiv din  această  dată  Bostan  Nicolae  era  lipsit  de  statutul   de  administrator  provizoriu  a SRL   „Iunitex”.   

        După emiterea încheierii privind scoaterea de pe rol a cererii introductive,  deși  instanța nu  era  în  drept să întreprindă careva acțiuni pînă la înlăturarea  neajunsurilor,  care au servit temei de scoatere de pe rol a cererii întroductive sau pînă la emiterea de către instanța de  recurs  a  deciziei  pe  marginea  recursului  declarat  de   SRL  „Gurmandis”  împotriva  încheierii  din  05.06.2019, atăt judecătorul, căt și administratorul provizoriu Bostan Nicolae, intenționat  au  admis   abuz  de  serviciu  prin  examinarea  în  continuare  a  cererii  de alăturarela  cererea  întroductivă, depusă de  SRL  „Vicons-Service”.    

        La  data  de  24.07.2019,  SRL  „Vicons-Service” depune cerere de retragere a  cererii  de  alăturare,  iar  la  04.10.2019   depune  o  altă  cerere  de  retragere  a  cererii  de  retragere  a 

cererii  de  alăturare  și  solicită  admiterea  cererii  de  alăturare.   

          La  04.12.2019,  în  ședința  de  judecată,  cu  prezența  părților,  au  fost  puse  în  discuție  cererileSRL  „Vicons-Service”  privind  admiterea  spre  examinare  a  cererii  de  alăturare  la cererea întroductivă (scoasă de pe rol), retrasă  la  data  de  24.07.2019  și  repusă  la  04.10.2019,   și cererea  SRL  „Iunitex”  din  17.10.2019  cu privire la scoaterea de pe rol a cererilor  de  alăturare  și   suplimentare  depuse  de  SRL  „Vicons-Service”.  Deliberarea  pe marginea cererilor enunțate a  fost  anunțată  pentru  data de  12.12.2019.   

          Indiferent  de  cererile  examinate  în  ședința  din  04.12.2019,  judecătorul  Vitalie  Stratan la data de 12.12.2019, deși în deliberare urma să emită încheieri pe marginea cererilor  discutate  în  ședința  de judecată  din  04.12.2019,  cu  grave  abateri  de  la  legislație, inclusiv ce ține de competența juisdicțională,  fără  a examina  în fond cauza, emite hotărărea de intentare a procesului de insolvabilitate, cu  înlăturarea  din  funcție  a  administratorului  statutar 

a   SRL  „Iunitex” și numirea în funcția de administrator lichidator pe Bostan Nicolae, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare procedurii de insolvabilitate.    

  La 20.12.2019 SRL „Iunitex” a contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 12.12.2019, care a fost admis prin Decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău din 16.06.2020 cu casarea hotărărei nominalizate și  respingerea  cererii  de  alăturare  a SRL  „Vicons-Service”. 

La 28.01.2020 Curtea de Apel Chișinău, urmare examinării recursului declarat de SRL „Gurmandis” asupra Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 05.06.2019 cu privire la scoaterea de pe rol a cererii întroductive a SRL „Gurmandis”, a dispus restituirera cauzei pentru judecare în instanța de fond.

        La 16.06.2020 Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău, urmare examinării recursului, declarat de SRL “Iunitex” asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 12.12.2019 decide:    

Se  admite recursul declarat  de  SRL “Iunitex”. 

Se  casează  Hotărărea Judecătoriei  Chișinău, sediul Central  din 12 decembrie 2019, adoptată în pricina civilă la cererea întroductivă înaintată de SRL  „Gurmandis”,  privind  intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL “Iunitex”  și  cererea  de  alăturare  la  cererea  întroductivă depusă de SRL „Vicons–Service”, prin  care cererea  de  alăturare la  cererea  întroductivă depusă de SRL  „Gurmandis”  a  fost  admisă și a fost intentat procesul de insolvabilitate față de SRL “Iunitex”. 

Se  respinge ca  fiind neîntemeiată  cererea  de  alăturare  înaintată de  SRL „Vicons –Service” la  cererea  întroductivă depusă de SRL  „Gurmandis”,  privind  intentarea  procesului de insolvabilitate față de SRL “Iunitex”. 

Se  refuză  în  intentarea procesului  de  insolvabilitate față  de  debitorul  SRL “Iunitex”. 

Se  anulează  măsurile de  asigurare aplicate față de  debitorul  SRL “Iunitex” odată  cu admiterea  cererii  introductive spre  examinare prin  încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 25 februarie  2019. 

Decizia  este  irevocabilă  din  momentul  emiterii.   

      Totodată, colegiul  civil  menționează  (pag. 38-39 din decizie)  că,  instanța  de  insolvabilitate în mod pripit a  admis  cererea SRL „Vicons–Service”,  privind alăturarea  la  cererea  întroductivă depusă de SRL „Gurmandis”  și a intentat  procesul de insolvabilitate în privința debitorului  SRL “Iunitex”, or  creditorul  deponent  al  cererii  introductive  -SRL  „Gurmandis”  nu  deține  o  creanță  certă  față  de  SRL “Iunitex” și,  respectiv, nu  poate demonstra că are un interes legitim  pentru  intentarea  procesului  de  insolvabilitate, așa  cum  prevede  art. 18  alin.(1) din  Legea  insolvabilității.   

Astfel, luînd în considerare că, prin Decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău din 16.06.2020, au fost casate Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 25.02.2019, în baza cărei

Bostan  Nicolae  a  fost  numit  administrator provizoriu  a  SRL “Iunitex”  și   Hotărărea   din  12.12.2019, în  baza  cărei  acesta  a  fost  desemnat  în  calitate  de  administrator  lichidator,  din  data  adoptării  deciziei  irevocabile a instanței superioare, Bostan Nicolae legal nu mai deține nici un statut pe cauza dată.

În pofida circumstanțelor menționate și a faptului că, la dispoziția judecătorului Stratan Vitalie se află  2  decizii  irevocabile  a  instanței  de  recurs, respectiv, din 07 februarie 2019 și 16 iunie 2020, judecătorul intenționează să emită pe una și aceiași cauză a doua hotărîre, deși există temei legal

să  înceteze  procesul  în  baza  deciziilor  Curții  de  Apel  nominalizate  și  a  cererilor privind încetarea procesului de judecată,  depuse  de  SRL “Iunitex”  la  13.10.2020, 04.11.2020, 07.07.2021 și 27.09.2021,  înregistrate  în  cancelaria  instanței.   

        Interesul  personal  a  judecătorului  Stratan  Vitalie  de  a  contribui  în  atingerea  scopului  de  atac  raider din partea SRL „Gurmandis”, inclusiv a persoanelor afiliate acestui, printre care se numără și  administratorul  autorizat  Bostan  Nicolae,    se confirmă în  ședința  de  judecată  din  09.02.2021,  în pofida faptului că, la începutul ședinței a anunțat că, a parvenit de  la  Curtea  de  Apel  Chișinău  dosarul  și  dă  citire  părții  decisive  a  Deciziei  din  16.06.2020,   iar în ședință reprezentantul   SRL “Iunitex” a  solicitat  examinarea  cererii  de  încetare  a  procesului de judecată, dat fiind faptul că, pe marginea cererii întroductive a SRL „Gurmandis” instanța de recurs s-a expus de 2 ori.

Însă, la  cererea  avocatului  SRL „Gurmandis”, judecătorul dispune neîntemeiat anexarea la materialele cauzei a  unui  raport  întocmit  de  o companie  de  audit, la comanda pretinsului creditor, care

nu  are  nici  o  tangență  cu  obiectul  litigiului  deja  examinat  de  instanțele  de  recurs  și,  totodată,  la  cererea  administratorului  autorizat  -  Bostan  Nicolae,  deși din data de 16.06.2020 de la adoptarea Deciziei irevocabile a Curții de Apel Chișinău, acesta nu are statut de administrator nici provizoriu și nici  lichidator, fiind anulată Încheierea din 25.02.2019 de admitere spre examinare a cererii întroductive și desemnarea administratorului provizoriu.

Indiferent de circumstanțele menționate, judecătorul dispune amînarea ședinței pentru data de 09.03.2021,  motivănd  neîncălcarea  dreptului   administratorului   Bostan  Nicolae,  oferindu-i termen de a face cunostință cu raportul de audit prezentat în şedinţă de către avocatul   SRL  “Gurmandis”.           

Astfel, prin actele de dispoziție a judecătorului Stratan Vitalie, se atentează flagrant la activitatea agentului economic și proprietatea deținută de SRL ”Iunitex”, în pofida faptului că, art. 169 alin.(1) lit. b) CPC prevede.... “Judecătorul refuză să primească cererea de chemare în judecată dacă: există o hotărîre judecătorească irevocabilă cu privire la un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri….”, iar în conformitate cu dispozițiile art. 265 lit. b) CPC, Instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în cazul în care: b) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărîre judecătorească rămasă irevocabilă …..

Astfel, cererea întroductivă depusă de către SRL „Gurmandis” la 20.02.2019 nu corespunde exigențelor legale, adică nu întrunește condițiile de exercitare a dreptului de acțiune, fiind abuzivă și contrară principiului autorității de lucru judecat.

SRL “Iunitex”, în virtutea circumstanțelor menționate supra, pe marginea actelor prezentate de avocatul pretinsului creditor în ședința de judecată din 09.02.2021, declară că, pe lîngă aceia că, acestea sunt neîntemeiate, prin acestea se confirmă faptul că, SRL “Gurmandis” cu contribuția persoanelor afiliate, continuă atacul raider, exprimat în realizarea scopului de estorcare neîntemeiat a mijloacelor financiare din contul SRL “Iunitex”, blocării ilegal a activității agentului economic și acaparării bunului imobil deținut cu drept de proprietate, prin intenția de falimentare neîntemeiat a agentului economic.

Deși Rapoartele de audit prezentate de SRL “Gurmandis” în ședința de judecată din 09.02.2021, pe lîngă faptul că, acestea sînt neîntemeiate, acestea, la etapa actuală, nu pot fi apreciate nici creanțe față de pretinsul debitor, or pe lîngă faptul că pe marginea cererii introductive a SRL “Gurmandis” s-a expus instanța de recurs prin 2 decizii irevocabile, totodată, dispozițiile art. 29 și art. 140 din Legea insolvabilității, prevăd și limita de admitere a creanțelor, înaintate de pretinșii creditori, maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, pe cănd notificările din a.2016 condiționat și silit au fost executate.

Drept contrargumente celor menționate în actele prezentate, numite rapoarte de evaluare și privind determinarea așa numitei creanțe, autorul raportului nici nu aplică legislația corespunzătoare, chiar dacă se referă la unele pretenții neîntemeiate, care la moment nu constituie obiectul litigiului intentat repetat de SRL “Gurmandis”, pe marginea căror deja există 2 decizii irevocabile.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) Codul civil (în vigoare de la 01.03.2019), Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.

Deși norma citată expres prevede că, Legea civilă nu are caracter retroactiv, în rapoartele întocmite de firma de audit - SRL “Afex Service”, în baza contractului din 21.01.2021, încheiat cu SRL “Gurmandis”, autorul acestor face referire la normele codului civil nou, ceia ce din start neagă corectitudinea raportului, deși SRL “Iunitex” nu a avut și nu are nici o datorie față de SRL “Gurmandis”.

Mai mult ca atăt, art. 11 alin. (1) și (3) din Legea insolvabilității, prevede: (1) Componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sînt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. (3) La constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor.

Luînd în considerare că, pe marginea cererii introductive a pretinsului creditor - SRL “Gurmandis” s-a expus instanța de recurs prin 2 decizii irevocabile din 07.02.2019 și 16.06.2020, în care se menționează că, “creditorul deponent al cererii introductive SRL „Gurmandis” nu deține o creanță certă față de SRL “Iunitex” și, respectiv, nu poate demonstra că are un interes legitim pentru intentarea procesului de insolvabilitate, iar în realitate SRL “Iunitex” nu a avut și nu are nici o datorie față de SRL “Gurmandis”, decăt este ținta atacului raider din partea acestui în cîrdășie cu persoanele afiliate, inclusiv administratorul autorizat Bostan Nicolae, rapoartele de audit nu pot fi luate în calcul ca probe pentru înaintarea creanțelor de către SRL „Gurmandis”.

Reeșind din circumstanțele de fapt și de drept menționate, considerăm că, pe lîngă caracterul infracțional, acţiunile enunțate întreprinse sunt menite pentru a tergiversa procesul în cauză şi sînt realizate contrar drepturilor şi intereselor societăţii SRL „Iunitex”, or ultima, deși nu are nici o datorie față de pretinsul creditor, însă a fost impus de situația de blocaj a activității și silit a transferat în contul SRL  „Gurmandis” suma de 1,6 milioane lei, suma pretinsă prin notificările acestui, pe care au fost axate cererile neîntemeiate întroductive și de executare a pretinsului drept de ipotecă și, urmare căror SRL „Iunitex” are un venit ratat de peste 6 milioane lei.

În cele din urmă, nefiind acceptată de SRL „Iunitex” propunerea SRL „Gurmandis” de încheiere a tranzacției de împăcare, care de fapt era o căpcană și urmărea scopul de recunoaștere a datoriei inexistente, acesta mai inventează altceva, nu doar rapoartele de audit, prezentate de avocatul pretinsului creditor, ci și raportul administratorului autorizat - Bostan Nicolae, fără a avea la moment împuterniciri pe cauza dată.

         SRL  “Iunitex”  anterior  a  depus  sesizare  în adresa Ministerului Justiției pe  faptele administratorului autorizat Bostan Nicolae, însă, ca regulă, faptele celor afiliați oligarhilor și

sistemului  de drept corupt „nu  se  adeveresc” în pofida  probelor  prezentate.  

În confirmarea abuzurilor, aducem la cunoştinţă că, în şedinţa din 25 octombrie 2021, administratoul autorizat Bostan Nicolae, a prezentat tabelul preliminar, în pofida faptului că, instanța de recurs prin 2 decizii irevocabile s-a expus atăt pe marginea cererii întroductive, ca fiind neîntemeiată, căt și asupra tabelului preliminar inițial depus, la 10.04.2019, de administratorul autorizat Bostan Nicolae, care la data de 25.10.2021 nici nu avea statut de administrator a SRL „Iunitex”, or actele judecătorești, în baza căror acesta a fost desemnat, au fost casate.

Totodată, reiterăm că, tentativa neîntemeiată de inițiere a procesului de insolvabilitate împotriva SRL „Iunitex”  a început la data de 20.02.2019 - data depunerii repetat a cererii întroductive, iar tabelul preliminar a fost prezentat la data 25.10.2021, contrar prevederilor art.143 alin. (1) a Legii insolvabilității, care statuiază............ „ca  rezultat  al  verificărilor  făcute  în  perioada  de  observare  a  debitorului,

administratorul  provizoriu  va  întocmi  şi  va  înregistra  la  instanţa  de  insolvabilitate  un  tabel preliminar,   cuprinzînd  toate  creanţele  împotriva  patrimoniului  debitorului,  precizînd  că,  sînt  chirografare,  garantate,sub  condiţie  sau  nescadente  şi  arătînd   pentru  fiecare  numele/denumirea creditorului,  suma solicitată de creditor și suma acceptată de administratorul provizoriu”. 

Aditional, cu  referire  la  raportul  prezentat de către administratorul autorizat Bostan Nicolae, la data de 25.10.2021, în partea întroductivă a acestuia se menționează…. “Subsemnatul  desemnat  în  calitate  de administrator  provizoriu  al  debitorului  SRL “Iunitex”, desemnat prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul  Central nr.2i-113/19 din 25.02.2019…”. 

În acest cotext, repetat reiterăm  că,  prin  Decizia  Curţii  de  Apel  Chişinău din 16.06.2020  au fost anulate  măsurile  de  asigurare aplicate față de  debitorul  SRL “Iunitex” odată  cu admiterea  cererii  introductive spre  examinare prin  încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 25 februarie  2019, inclusiv și desemnarea administratorului provizoriu Bostan Nicolae.   

Prin urmare, odata ce încheierea sus menţionată nu mai produce efecte juridice, inclusiv în partea numirii adiministratorului autorizat Bostan Nicolae în calitate de administraotr provizoriu, ultimul nu mai este în drept să acţioneze în această calitate, iar acţiunile care sunt întreprinse în continuare sunt ilegale și în detrimentul SRL „Iunitex”. 

Afirmațiile enunțate sînt confirmate și prin Extrasul din Registrul de Stat a persoanelor juridice nr. 478995 din 29.09.2021, anexat la dosar, prin care se demonstrează că, în funcție de administrator statutar al SRL „Iunitex” este numită fondatoarea Deleu Iulia.  

       În  virtutea  circumstanțelor  expuse  considerăm  că,   prin  acțiunile  sale,  administratorul  Bostan Nicolae,  fiind în  cîrdășie  cu  administrația SRL  „Gurmandis”,  admite  abuz  de  serviciu  cu  depășirea

atribuțiilor  de  serviciu   și  a  împiedicat  neîntemeiat în  examinarea  în  ședința  din  data  de  09.02.2021 a  cererii  de  încetare  a  procesului,  fiind  la  dispoziția  instanței  2 decizii  irevocabile  pe  aceiași  cauză. 

Administratorul autorizat Bostan Nicolae, referindu-se la Decizia Curții de Apel Chișinău din 28.01.2020, emisă urmare examinării recursului SRL „Gurmandis” asupra Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 05.06.2019 cu privire la scoaterea de pe rol a cererii întroductive a SRL „Gurmandis”, prin care a dispus restituirera cauzei pentru judecare în instanța de fond, menționăm că la Curtea de Apel pentru examinarea recursului asupra încheierii din 05.06.2019 nu au fost puse la dispoziție toate materialele cauzei, fapt dovedit prin examinarea de instanța de fond în continuare a cauzei.

Însă, ulterior, la data de 16.06.2020, acelaș colegiu de judecători a Curții de Apel Chișinău, prin decizia sa a casat Hotărărea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 12.12.2019 inclusiv și încheierea instanței de fond din 25.02.2019, în baza cărei au fost stabilite măsurile de asigurare, inclusiv și numirea administratorului provizoriu Bostan Nicolae.

Reeșind din Decizia Curții de Apel Chișinău din 28.01.2020, Colegiul a conchis că, asupra caracterului cert, lichid și exigibil al creanței SRL „Gurmandis”, instanța urmează să se expună după analiza cererii întroductive în coraport cu materialele cauzei.

Pe lîngă faptul că, instanța de recurs la momentul emiterii deciziei din 28.01.2020 nu cunoștea faptul examinării de instanța de fond a cererii de alăturare a SRL „Vicons –Service” și emiterii la 12.12.2019 a hotărării pe marginea acestei, ulterior, instanța de recurs detaliat s-a expus și referitor la cererea întroductivă a SRL „Gurmandis”.

În context, ținănd cont că, ulterior, la data de 16.06.2020, Colegiul civil a Curții de Apel Chișinău, compus din aceiași judecători, urmare examinării recursului depus de SRL „Iunitex" asupra Hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 12.12.2019 cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Iunitex", a dispus admiterea recursului și casarea hotărîrii nominalizate, expunîndu-se pentru a 2 oară pe marginea cererii întroductive înaintată de SRL „Gurmandis”, în special că, creditorul deponent al cererii întroductive nu deține o creanță certă față de SRL „Iunitex”, respectiv, nu poate demonstra că are interes legitim pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Circumstanțele menționate de instanța superioară în 2 decizii irevocabile indubitabil constituie temei de a aprecia abuziv raportul așa numitului administrator provizoriu a SRL “Iunitex” - Bostan Nicolae.

Pe lîngă faptul că, în raport sunt incluse date nereale și eronate, urmărindu-se scopul de a induce în eroare instanța de judecată, în acesta administratorul autorizat se referă la raportul financiar pe a.2017 a SRL „Iunitex", asupra cărui instanța de recurs s-a expus în decizia irevocabilă din 07.02.2019.

Astfel, SRL “Iunitex” califică acțiunile administratorului autorizat Bostan Nicolae abuz de serviciu cu scopul estorcării banilor în proporții deosebit de mari, în grupă cu administrația și avocații SRL „Gurmandis”, posibil, cu influiența asupra unor judecători, or SRL “Iunitex” nu a avut și nu are nici o datorie față de pretinsul creditor, decăt este ținta atacului raider.

Însă, SRL “Iunitex”, mizînd pe investigațiile urmăririi penale și, fiind impus de situația de blocaj creată de aceștea, conform notificărilor din a. 2016, pe care pretinsul creditor și-a axat cererile întroductive, după deblocarea contului bancar a transferat la 07.03.2019 în contul pretinsului creditor sume enorme în valoare de 1.042.519,35 lei (echivalentul a 53849,14 euro), iar la data de 13.10.2020, după deblocarea repetată a contului, în baza Deciziei Curții de Apel din 16 iunie 2020, a transferat pretinsului creditor și așa numită dobîndă la pretinsa datorie, în valoare de 536.435, 39 lei (cinci sute treizeci și șase mii patru sute treizeci și cinci lei, treizeci și nouă bani), conform notificărilor, pe care pretinsul creditor și-a axat abuziv a 2-a cerere întroductivă. Ordinele de plată fiind anexate la materialele cauzei.

Așadar, SRL „Iunitex” fiind impusă de situația de blocaj a activității, prin transferurile bancare a stins integral pretinsele datorii față de SRL „Gurmandis”, conform notificărilor întocmite de acesta, ceia ce confirmă stingerea integral a pretinsei datorii.

Despre plățile, în mod silit efectuate de pretinsul debitor în beneficiul pretinsului creditor, administratorul autorizat Bostan Nicolae intenționat nu și-a dorit să menționeze în raportul abuziv, după cum nu și-a dorit să indice nici stingerea datoriei față de creditorul real BC „Eximbanc”- „Grupo Venetto Banca„ urmărind scopuri meschine în cîrdășie cu administrația SRL „Gurmandis”.

SRL “Iunitex” a stins datoria față de creditorul real - BC “Eximbanc - Gruppo Veneto Banca„ S.A., deși nici nu este parte pe dosar, succesorul de drept al cărei este banca din Italia - „AMCO - Asset Management Company”, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 1 din 16 decembrie 2019 și certificatul nr. 1344 din 14.01.2020, privind confirmarea stingerii obligațiilor, anexate la materialele cauzei.

Astfel, în actele contabile a firmei, la momentul prezentării pentru controlul fiscal pentru a. 2017, efectiv nu puteau fi reflectate actele care confirmă stingerea datoriei - creditului oferit SRL “Iunitex” de către BC “Eximbanc” S.A., operațiunea fiind efectuată la data de 16.12.2019 în baza tranzacției din 27.11.2019. Rambursarea creditului și stingerea datoriei diminuiază cu 7 milioane lei suma indicată în actele contabile. Diferența sumei constituie investițiile asociaților SRL “Iunitex” făcute ani la rănd în scopul dezvoltării afacerii, ceia ce nu constituie o creanță a cuiva.

Restul sumelor indicate intenționat eronat de Bostan Nicolae în tabelul preliminar, chipurile sub formă de creanțe, nu sunt reale, or unele dun acestea sunt achitate urmare deblocării contului bancar, iar altele sunt inexistente. Drept exemplu servesc unele facturi fiscale și ordine de plată, inclusiv extrasul bancar din 05.03.2019 care confirmă încasarea din contul bancar de către executorul judecătoresc Furdui Ion în beneficiul SRL “Consvitraliu” a sumei de 299097,5 lei, anexate la dosar în combaterea argumentelor aduse în “tabelul preliminar”.

Din raportul financiar pe a. 2018, înregistrat la Biroul Național de Statistică, deși activitatea SRL „Iunitex” a fost parțial ilegal blocată de către SRL „Gurmandis”, în acesta este indicat venitul în valoare de peste 2 milioane lei, fapt despre care administratorul autorizat intenționat nu și-a dorit să menționeze în raportul său abuziv, invocănd intenționat că, la organul fiscal este raportat doar bilanțul pe a. 2017, fără a lua în considerare și anii următori.

Așadar, „datorii scadente”, indicate de administratorul autorizat, constituie investițiile asociaților în dezvoltarea activității firmei și suma creditelor, primite în a. 2016 de la BC „Eximbanc”- „Grupo Venetto Banca„ termenul rambursării fiind a. 2019, acesta fiind rambursat, fapt confirmat prin actele corespunzătoare, anexate la materialele cauzei.

Alte datorii SRL „Iunitex” nu a avut și nu are, iar cele pretinse de așa numitul creditor SRL „Gurmandis” sunt inventate și constituie estorcări de bani cu scopul acaparării imobilului, fapt confirmat prin probele prezentate de SRL „Iunitex”, anexate la materialele cauzei.

Însă, intenționat administratorul autorizat, fiind afiliat pretinsului creditor, nu a indicat că, activitatea agentului economic - locațiunea spațiului comercial de 1400 m2, oferit în arendă prin contractul de locațiune din 25.07.2018, pînă în prezent este blocată de pretinsul creditor SRL „Gurmandis”, fiind ratat un venit de peste 6 milioane lei.

Despre blocarea activității de către administrația pretinsului creditor, administratorul autorizat nu și-a dorit să menționeze în raportul abuziv, deși la materialele cauzei a fost anexat și procesul-verbal al organului de poliție din 26.10.2018, prin care se confirmă blocarea activității.

Circumstanțele și probele menționate, exclud existenţa temeiului de insolvabilitate, după cum doresc pretinsul creditor SRL „Gurmandis” și administratorul autorizat – Bostan Nicolae, persoana afiliată acestui, fapt demonstrat și de instanța de recurs prin 2 decizii irevocabile.

SRL „Iunitex” în repetate rînduri a menționat că, la momentul depunerii de către SRL „Gurmandis" a cererii întroductive repetate, în contul bancar a SRL „Iunitex” era blocată suma de 1.984.198 lei, fapt confirmat prin extrasul bancar din 01.03.2019, anexat la materialele cauzei, fapt intenționat omis inclusiv și de administratorul autorizat Bostan Nicolae.

Astfel, circumstanțele reale confirmă netemeinicia și caracterul abuziv atăt a cererii introductive, depusă de pretinsul creditor SRL „Gurmandis”, căt și a “Raportului preliminar“, prezentat de administratorul autorizat Bostan Nicolae, din care motive, în scopul evitării afectării drepturilor fundamentale a SRL „Iunitex” la un proces echitabil și la protecția proprietății, am solicitat instanei de judecată să aprecieze critic actele neveridice și să înceteze procesul de judecată, inclusiv și din motivele expuse în cererile depuse instanței cu privire la încetarea procesului de judecată, fiind pe cererile întroductive din a. 2017 și din a. 2019 decizii irevocabile a Curții de Apel Chișinău, respectiv, din 07.02.2019 și din 16.06.2020.

La ședința de judecată din 10.05.2022, nu a fost prezent Bostan Nicolae, care a delegat ca reprezentant a administratorului autorizat pe Bostan Gheorghe, posibil, fiind în relații de rudenie.

În această ședință de judecată au fost ascultate pledoariile participanților la proces, după care instanța a anunțat întrerupere pentru deliberare și pronunțare pentru 23 mai 2022 ora 12.00.

În ședința din 23.05.2022 nu s-au prezentat Bostan Nicolae și nici reprezentantul acestui.

Instanța de judecată a declarat deschisă ședința și s-a retras în camera de deliberare, iar peste 5 minute, judecătorul anunță că......., “prin încheiere protocolară, se reia cercetarea judecătorească în conformitate cu art. 240 alin. (2) CPC:, Dacă în timpul deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei sau cercetarea suplimentară a probelor din dosar, instanța judecătorească emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. După examinarea cauzei în fond, instanța audiază din nou pledoariile participanților la proces“, precum și în conformitate cu art. 235 alin. (2) CPC: “În cazul în care, în timpul pledoariilor sau după încheierea lor, instanța consideră că trebuie clarificate noi circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei, aceasta dispune printr-o încheiere reluarea examinării cauzei în fond și a pledoariilor, conform regulilor generale”.

În legătură cu faptul că la ședințele de judecată pe parcursul acestei perioade au fost depuse mai multe acte atăt de către potențialul creditor, căt și de către debitor, se reia cercetarea judecătorească în partea ce ține de pledoarii.

Se stabilește următoarea ședință de judecată pentru 28.06.2022 orele 14.30, privind dezbaterile judiciare.

Avănd în vedere faptul că, administratorii autorizați acționează în interesele statului, se obligă administratorul provizoriu Bostan Nicolae de a prezenta un raport consolidat actualizat cu concluzia acestuia, în baza materialelor anexate de la prezentarea ultimului raport, cu cel mult 10 zile înainte de data ședinței de judecată pentru dezbaterile judiciare, adică pînă la data de 17.06.2022.

Se informează participanții la proces despre faptul că, începănd cu data de 20 iunie 2022 pănă la data ședinței de judecată se pot apropia pentru a face cunoștință cu raportul ce urmează a fi prezentat de administratorul provizoriu Nicolae Bostan”.

SRL  “Iunitex”,  după cum a menționat și demonstrat prin probe, timp de mai bine de 5 ani este ținta atacului raider din partea administrației SRL „Gurmandis” în cîrdășie cu persoanele afiliate, printre care, unii judecători, procurori, avocați, executori judecătorești și administratori autorizați.

Încheierea protocolară emisă de judecătorul Stratan Vitalie din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, în pofida circumstanțelor menționate supra, urmează de interpretat că, prin aceasta a demonstrat influiența asupra judecătorului din partea administrației așa zisului “creditor”, însă pentru a avea la dispoziție un act nou, l-a însărcinat pe administratorul autorizat – Bostan Nicolae, care conform Deciziei irevocabile a Curții de Apel Chișinău din 16.06.2020, nici nu mai are statut de administrator provizoriu și nici de administrator-lichidator a pretinsului debitor, posibil, oferindu-le undă verde escrocilor să înlăture din funcție administratorul statutar a SRL  “Iunitex”,  numirea în funcție de administrator-lichidator pe Bostan Nicolae, pentru a proce

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Iulia Deleu
14/07/2022

Комментарии