Integritate

Cariera, averea și dosarele Adrianei Bețișor

Foto: CIJM
Autor: Victor Moșneag
07/07/2016 9651

În 2015, Adri­ana Beţi­şor, pro­cu­rora care, la 30 de ani încă neîm­pli­niţi, a reu­şit cea mai răsu­nă­toare con­dam­nare din isto­ria R. Mol­dova, cea a unui ex-premier, s-a căsă­to­rit cu şeful inte­ri­mar al Dire­cţiei Anti­fra­udă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, ajuns în fun­cţie la mai puţin de un an de la reţi­nerea în fla­grant a fos­tu­lui şef al aces­tei dire­cţii. Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­rori care s-au ocu­pat de acel dosar, la etapa ini­ţi­ală, a făcut parte şi Adri­ana Beţi­şor. La nuntă, cei doi soţi fun­cţio­nari au adu­nat nu mai puţin de un milion de lei (!), sau, mai exact, 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 mii de lei. Tot în 2015, acu­za­toa­rea de stat a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil nou, Skoda Octa­via, fabri­cat în ace­laşi an. „Mașina apa­rţine unei per­soane ple­cate peste hotare şi care mi-a dat drep­tul să o folo­sesc”, sus­ține Beți­șor.

Cu un sta­giu de exact 5 ani de muncă, astăzi, Adri­ana Beţi­şor ges­tio­nează dosare cu nume mari şi cu fra­ude de sute de mili­oane de lei, fiind prac­tic cel mai medi­a­ti­zat anga­jat din Pro­cu­ra­tură. Aceasta a ajuns în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA) în iunie 2011, ime­diat după ce a absol­vit Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ), spe­cia­li­ta­tea pro­cu­ror.

2011: Absolventă a INJ şi angajată în Procuratura Anticorupţie

Adri­ana Beţi­şor a fost numită în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul PA, prin ordi­nul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral Vale­riu Zubco, la 14 iunie 2011.

În pre­a­la­bil, la 7 iunie 2011, Beţi­şor, împre­ună cu alţi doi colegi de la INJ, Dumi­tru Obadă şi Octa­vian Iachi­mo­vschi, au par­ti­ci­pat şi câş­ti­gat con­cur­sul anu­nţat de Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor vacante de pro­cu­ror în cadrul PA. Cei trei can­di­daţi, con­form legii cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură, fiind absol­venţi ai INJ, au fost admişi la con­curs fără susţi­ne­rea exa­me­nu­lui de capa­ci­tate, în baza note­lor din ates­ta­tul de absol­vire al INJ, acolo unde Adri­ana Beţi­şor avea indi­cată media gene­rală – 9,76.

Beţi­şor a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Mol­dova, iar în 2009 a can­di­dat pen­tru un loc la INJ. În pro­ce­sul de admi­tere, la proba eli­mi­na­to­rie, aceasta obţi­nea 62 de puncte şi, res­pec­tiv, nota 6,2, fiind pe locul 33 din 146 de can­di­daţi la admi­tere în cadrul INJ, în timp ce punc­ta­jul cel mai înalt, 9,9, îl obţi­nuse Maxim Motînga, ulte­rior anga­jat în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râş­cani din Chi­şi­nău. Totuşi, la proba ver­bală, Beţi­şor s-a des­cur­cat mai bine (….), ast­fel că s-a regă­sit în ordi­nul INJ din 28 sep­tem­brie 2009 prin­tre cele 30 de per­soane care-şi doreau să devină pro­cu­rori, admise la stu­dii, pen­tru 18 luni.

2013: Procedură disciplinară încetată

La aproape doi ani de la numi­rea în fun­cţie, pe 27 mar­tie 2013, pe numele Adri­a­nei Beţi­şor a fost inten­tată o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară, în teme­iul art. 61 din Legea cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură, „pen­tru înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toare a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în cadrul con­du­ce­rii mai mul­tor cauze penale, nea­si­gu­rând res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui rezo­na­bil al urmă­ri­rii penale”. Doar că, potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 10 iunie 2013, „argu­men­tele evo­cate în actul de con­trol nu s-au con­sta­tat, motiv pen­tru care pro­ce­dura dis­ci­pli­nară în pri­vinţa Adri­a­nei Beţi­şor a fost înche­iată din lipsa teme­iu­lui de tra­gere la răs­pun­dere dis­ci­pli­nară”. Hotă­rârea nu a fost con­tes­tată, iar pe 23 iulie 2013 a fost vali­dată de CSP, con­dus atunci de Iurie Garaba, acum pro­cu­ror gene­ral adjunct.

Tot în 2013, în noiem­brie, Beţi­şor a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „ates­tat” în urma pro­ce­du­rii ordi­nare de ates­tare a pro­cu­ro­ri­lor. Deci­zia a fost luată după avi­zul Secţiei secu­ri­tate internă şi con­clu­zi­ile, res­pec­tiv, reco­man­dă­rile pro­cu­ro­ru­lui ierar­hic supe­rior. Ast­fel, se con­stata atunci că, pe par­cur­sul peri­oa­dei de ates­tare, Beţi­şor „nu a fost încu­ra­jată şi nu a fost san­cţio­nată dis­ci­pli­nar”. Pe lângă fap­tul că a fost ates­tată, CSP i-a reco­man­dat pro­cu­ro­ru­lui gene­ral să-i acorde pro­cu­ro­rei urmă­to­rul grad de cla­si­fi­care – jurist de ran­gul II.

La înce­put de 2014, pen­tru înde­pli­ni­rea exem­plară a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ini­ţi­a­tivă şi ope­ra­ti­vi­tate, în legă­tură cu ani­ver­sa­rea a XXII-a de la for­ma­rea Pro­cu­ra­tu­rii R. Mol­dova, audi­ind rapor­tul lui Cor­ne­liu Gurin, CSP a decis să-i decer­neze Adri­a­nei Beţi­şor diplomă de onoare de gra­dul III.

2014: Bețișor în atenția CNI

În octom­brie 2014, Adri­ana Beţi­şor a ajuns în atenţia mem­bri­lor Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI) după ce un cetă­ţean, Vla­di­mir Ţur­can, a sesi­zat insti­tu­ţia, menţionând că aceasta nu ar fi indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013 „careva con­turi ban­care şi bonuri patri­mo­ni­ale”. Doar că, veri­fi­că­rile efec­tu­ate de mem­brii CNI nu au demon­strat diver­genţe impor­tante între bunu­rile decla­rate şi cele deţi­nute de pro­cu­rora Beţi­şor.

De alt­fel, până în 2015, Adri­ana Beţi­şor, con­form decla­ra­ţi­i­lor cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate depuse la CNI, a trăit modest. În decla­ra­ţi­ile pen­tru 2012, 2013 şi 2014, aceasta inclu­dea doar veni­tu­rile din sala­riul de pro­cu­ror, care au fost de 66 de mii de lei în 2012, 86 de mii în 2013 şi 84 de mii în 2014. Tot în 2014, Beţi­şor a indi­cat că deţine, prin como­dat, un auto­mo­bil Toyota Coro­lla, fabri­cat în 2009.

Adriana Bețișor conduce o Skoda Octavia fabricată și cumpărată în anul 2015
Adri­ana Beți­șor con­duce o Skoda Octa­via
fabri­cată și cum­pă­rată în anul 2015

2015: Nunta cu venituri de un milion și automobilele noi

Anul 2015 a fost unul bene­fic pen­tru Beţi­şor, nu doar sub aspect pro­fe­sio­nal. În octom­brie 2015, într-un local select din Chi­şi­nău, aceasta s-a căsă­to­rit cu Dumi­tru Şubin, şef inte­ri­mar al Dire­cţiei Anti­fra­udă şi inves­ti­gare fis­cală din cadrul Dire­cţiei gene­rale con­fir­mare fis­cală a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat (IFPS). Deşi decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2015 ale pro­cu­ro­ri­lor, dar şi ale anga­ja­ţi­lor fis­cali încă nu sunt publice,în urma unor soli­ci­tări adre­sate CNI, ne-au fost pre­zen­tate decla­ra­ţi­ile de avere ale celor doi fun­cţio­nari pen­tru 2015. Din ele aflăm că, în urma cele­bră­rii căsă­to­riei, Adri­ana Beţi­şor şi Dumi­tru Şubin au obţi­nut un venit de apro­xi­ma­tiv 1 milion de lei, mai exact: 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 de mii de lei.

574-masina-betisor2

Tot din decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru ace­laşi an aflăm că Beţi­şor a ridi­cat un sala­riu de 96,3 mii de lei, care a fost cu aproape 10 mii mai mare decât al soţu­lui său de la Fisc. În 2015, în sep­tem­brie, cei doi soţi au vân­dut un apar­ta­ment, obţinând un sfert din valoa­rea aces­tuia, res­pec­tiv, 70,6 mii de lei. Tot­o­dată, în decla­ra­ţia pen­tru 2015, Adri­ana Beţi­şor indică un apar­ta­ment de 74 m. p., pe care cei doi soţi îl au „în folo­sinţă” în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din anul 2014.

În această decla­ra­ţie, Adri­ana Beţi­şor a indi­cat şi trei auto­mo­bile, două din­tre care deţi­nute din 2015, pe care le úti­li­zează prin „man­dat”. Pe lângă Toyota Coro­lla, fabri­cată în 2009 şi dobân­dită în 2014, Beţi­şor a tre­cut în cea mai recentă decla­ra­ţie două auto­mo­bile Skoda Octa­via, unul fabri­cat chiar în 2015, iar altul, în 2013. Toate vehi­cu­lele sunt deţi­nute prin „man­dat”, situ­a­ţie când auto­mo­bi­lul apa­rţine unei per­soane, dar, de facto, este folo­sit de alt­ci­neva. Cos­tul unui auto­mo­bil Skoda Octa­via, fabri­cat în 2015, începe de la 15 mii de euro pe site-urile ofi­ci­ale şi ajunge, în fun­cţie de dotări, la apro­xi­ma­tiv 20 de mii de euro.

Vedeți aici decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate a Adri­a­nei Beți­șor pen­tru anul 2015.

Investigația integrală o găsiți în Ziarul de Gardă.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii