Declarație // Alegerile prezidențiale ar putea fi fraudate, atenționează jurnaliștii de investigații

Anticoruptie.md
21/10/2016
Sursa foto: CIJM

Centrul de Investigații Jurnalistice, Ziarul de Gardă, împreună cu mai multe organizații neguvernamentale își exprimă îngrijorarea față de încercările de restricționare a accesului jurnaliștilor de investigație la mai multe informații de interes public care țin de procesul electoral și de candidații înscriși în cursa pentru prezidențiale.  

Potrivit unei declarații semnate de reprezentanții societății civile, există mai multe dovezi că accesul jurnaliștilor la informații este îngrădit, iar reacția autorităților publice față de investigațiile de presă publicate în această perioadă sunt aproape inexistente. „Pe par­cur­sul celor câteva săp­tămâni de cam­pa­nie elec­to­rală, au exis­tat mai multe sem­nale pri­vind acte de corup­ție și de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor, dar reac­ția auto­ri­tă­ți­lor publice a fost sub limita stan­dar­de­lor unui stat aso­ciat cu UE. Jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție de la Zia­rul de Gardă, Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice, Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­dente au întâm­pi­nat mai multe obs­ta­cole în cadrul docu­men­tă­rii unor arti­cole și repor­taje video care vizează ris­curi de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor, dar și momente de mani­pu­lare și încăl­care a legi­sla­ției. Jur­na­liș­tii sem­na­lează tăi­nu­i­rea infor­ma­ției cu pri­vire la averi, veni­turi, inte­rese ale can­di­da­ți­lor și finan­ța­rea cam­pa­niei elec­to­rale”, se arată în declarație.

Semnatarii apelului soli­ci­tă par­te­ne­ri­lor de dezvol­tare ai RepubliciiMoldova, misiu­ni­lor de obser­va­tori inter­națio­nali, să ia act de difi­cul­tă­țile pe care le întâm­pină repor­te­rii de inves­ti­ga­ție în această cam­pa­nie, de reac­ția slabă sau ine­xis­tentă a insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui la inves­ti­ga­ți­ile jur­na­lis­tice, precum și de res­tric­țio­na­rea acce­su­lui la infor­ma­ție pri­vind finan­ța­rea cam­pa­niei.

Textul integral al declarației

Portalul Anticoruptie.md a informat despre faptul că reprezentanții Comisiei Electorale Centrale restricționează accesul jurnaliștilor la listele de subscripție și rapoartele financiare ale candidaților la funcția de șef al statului. Centrul de Investigații Jurnalistice a expediat instituției mai multe solicitări de acces la informație în acest sens. Membrii CEC au invocat însă protecția datelor cu caracter personal, adresându-se Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Anticoruptie.md
21/10/2016Follow us on Telegram

Comentarii