Judecătorii din Moldova au propriile legi

Buga Nina
27/11/2015

Judecătorii noştri nu mai ţin cont de lege şi iau decizii după bunul plac. Mă aflu de ani buni în procese de judecată şi există mai multe împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea judecătorului.

 1. Leahu Roman, în calitate de reclamant, a depus la Judecătoria sec. Centru, mun. Chișinău, la data de 14.08.2009 Cererea de chemare în judecată privind apărarea dreptului de proprietate către vecina Babără Ana.
 2. Prin încheierea din 04.10.2011 a Judecătorului Mazur Nadejda, în baza Contractului de donație din 2010, Buga Nina, mama reclamantului, a fost recunoscută în calitate de intervenient principal. Solicitarea lui Buga Nina de intervenire în calitate de coreclamant, a fost refuzată de instanța de judecată motivînd că nu cade sub incidența art. 70 CPC RM.

În conținutul procesului-verbal al ședinței de judecată din 07.09.2015 lui Buga Nina ia fost schimonosită calitatea procesuală (din intervenient principal în intervenient accesoriu).

 1. În perioada anilor 2009-2015 au fost prezentate/acumulate probe la dosar și:
 • au fost efectuate 3 expertize judiciare;
 • au fost determinate repetat liniile roșii care delimitează hotarul lotului nr. 9 din M. Ceachir,
 • a fost solicitate și prezentate planuri de la Oficiul Cadastral Teritorial,
 • au fost prezentate probe care confirmă dreptul de proprietate al reclamanului și intervenientului principal asupra terenului și construcțiilor de pe acesta ș.a.  

Instanța de judecată nu a verificat și nu a examinat probele (art. 117 CPC) din dosar prezentate/acumulate pe perioada anilor 2009-2015, referitor la admisibilitate (art. 122 CPC), pertinență (art. 121 CPC), veridicitate (art. 130 CPC).

Ca exemplu: De către pîrîtă, a fost depusă la dosar în calitate de probă Decizia 7/28-5 a Preturii sec. Centru, mun. Chișinău. Acest document a fost obținut prin fals și confirmată prin Raportul de expertiză judiciară (anexat la dosar).

Alt ex: Instanța a admis în data de 04.09.2015 anexarea la dosar, conform cererii lui Iorga Emil a Extrasului din Registrul Bunurilor imobile cu termen de valabilitate expirat (data eliberării: 15.06.2015 și valabil pînă la: 15.08.2015).

Tot atunci au fost anexate la dosar Dispoziția 226-d a Preturii sec. Centru și Proces-verbal nr. 226-d de recepție finală a construcțiilor, ambele fiind eliberate unei alte persoane care nu este parte în proces și nici nu a fost atrasă.

 1. Conform prevederilor art. 9 CPC, ”Instanţei judecătoreşti îi revine un rol diriguitor în organizarea şi desfăşurarea procesului …”.

Însă instanța de judecată a admis conștient pe parcursul anilor comportamentul și prezențele-neprezentarea fără motiv ale lui Gărgăun Elena, reprezentantului pîrîtei, necătînd la cererile repetate ale reclamantului și intervenientului principal, fapt ce a dus la tergiversarea examinării cauzei. 

 1. La data de 23.10.2014 în ședința de judecată s-a prezentat Gărgăun Elena fără mandat și procură.

Instanța de judecată contrar prevederilor art. 198 CPC nu a verificat identitatea persoanelor prezente și împuternicirile reprezentanţilor. Astfel instanța de judecată a examinat pricina împreună cu o persoană fără împuterniciri indicate în mandat iar procura expirase la data de 28.09.2014.

 1. Tot în ședința din 23.10.2014, instanța de judecată nu a soluționat Cererea privind asigurarea acțiunii, prezentată de reprezentantul intervenientului principal. Astfel, instanța de judecată a încălcat prevederile art. 177-178 CPC ”Cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de către judecător sau de către instanţa care examinează pricina în termen de o zi de la depunere...”.

Această încălcare a favorizat pîrîta Babără Ana care la data de 28.10.2014 a înstrăinat bunurile imobile prin Contractul de vînzare-cumpărare nr. 9524 din 28.10.2014 iar la 29.10.2014 a părăsit țara.

Ulterior, tocmai la data de 16.12.2014, la insistența intervenientului principal,  instanța de judecată a emis Încheierea cu aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ce-i aparțin cu drept de proprietate pîrîtei Babără Ana.

Aceeași Gărgăun Elena, fără mandat și procură, la data de 30.12.2014, a atacat abuziv cu recurs Încheierea privind aplicarea sechestruluidin 16.12.2014.

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău prin Decizia din 26.02.2015 a respins recursul declarat de către avocatul Gărgăun Elena ca fiind depus de o persoană fără împuternicire.

 1. La sfîrșitul ședinței de judecată din data de 23.10.2014, după ce s-a convenit data și ora următoarei ședințe care era fixată pentru 01.12.2014, ora 15:30, părțile în proces au semnat Recipisa în cauză.

La data de 01.12.2014, ora 15:30, reclamantul și intervenientul principal prezentîndu-se în sala de ședințe, au fost informați de către instanță că ședința a avut loc la ora 13:30 în prezența lui Gărgăun Elena, avocat fără mandat și procură.

Din conținutul dosarului lipsește Recipisa referitor la data și ora următoarei ședințe care era fixată pentru 01.12.2014, ora 15:30, recipisă semnată și de reclamant și intervenientul principal. În aceste sens Buga Nina, intervenient principal a depus Cerere cu solicitarea Recipisei din 23.10.2014 și explicațiile grefierei despre faptul și motivul neînștiințării despre modificarea orei ședinței de judecată. Răspuns la această cerere nu am primit nici pînă în ziua de astăzi.

Deasemenea, conform Procesului-verbal al așa-zisei ședințe din 01.12.2014 vedem că în lipsa părților a fost pusă în discuție Solicitarea scoaterii cererii de pe rol a acțiunii.

Astfel instanța de judecată prin aceste acțiuni/inacțiuni a încălcat vădit art. 193

 • Judecarea pricinilor civile are loc în şedinţă de judecată cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor la proces despre locul, data şi ora şedinţei” și subminează examinarea în ansamblu a cauzei civile.

În cazul dat a fost încălcat art. 26 CPC cu privire la contradictorialitatea și egalitatea părților în drepturi procedurale.

 1. Instanța de judecată a admis în data de 16.12.2014 Cererea privind coparticiparea pocesuală obligatorie semnată, ștampilată și depusă abuziv de către aceeași Gărgăun Elena, avocat fără împuterniciri (vezi Decizia CC al CAC din 26.02.2015).
 2. Reclamantul în ședința din 01.04.2015 a solicitat ca instanța să se expună asupra celei dea doua cereri de asigurare a acțiunii din 16.12.2014 și a menționat faptul că din cauza nesoluționării la timp a cererii anterioare de aplicare a sechestrului, pîrîta a înstrăinat bunurile și a atenționat asupra faptului că aceasta va crea dificultăți judecătorești.
 3. La data de 24.06.2015, la dosar a fost anexată, în contradicție cu normele de drept procedural, Cererea de amînare a examinării pricinii pe motiv de concediu de odihnă al lui Iorga Emil, un avocat care dubios se pretinde reprezentantul reclamantului și o indică pe Htema Nelea în calitate de intervenient accesoriu (nu este încheiere).

Prin urmare se atestă încălcarea:

 • Art. 55 CPC ”Se consideră participanţi la proces: părţile, intervenienţii, procurorul, petiţionarii, persoanele care, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.73 şi 74, sînt împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane ...”, și
 • Art. 62 CPC ”(5) Intervenirea în proces se dispune, printr-o încheiere, pînă la închiderea dezbaterilor judiciare înaintea primei instanţe”.

Acesta a fos motivul forte de tergiversare a examinării cauzei civile.

Mai mult ca atît, instanța de judecată a permis la data de 03.09.2015 lui Iorga Emil, o persoană străină, să ia cunoștință cu materialele dosarului (vezi recipisa pagina 111).

La data de 04.09.2015 instanța de judecată a admis Referința odată cu Cererea de intervenire în proces depusă de Iorga Emil. Această cerere de intervenire în proces instanța a examinat-o tocmai la data de 24.11.2015, peste 3 ședințe. Astfel instanța a favorizat participarea lui Iorga Emil în proces, oferindu-i posibilitatea ca acesta să se bucure de toate drepturile procedurale.

La fel, instanța de judecată omițînd procedura prevăzută de art. 62 CPC referitor la intervenirea unei alte persoane în proces, doar a consemnat în procesul-verbal al ședinței de judecată din 07.09.2014 ”Instanța anunță că prima dată intră în ședință Golban Rodica. Se stabilește identitatea noului reprezentat” (vezi procesul-verbal al ședinței pagina 132).

 1. Instanța de judecată nu respectă momentul soluționării cererilor și demersurilor participanților la proces în conformitate cu art. 203 CPC. Cererile și solicitările nu se examinează și instanța nu se expune în ședința depunerii acestora dar nici în următoarele ședințe. De fiecare dată este necesar de a cere repetat instanței de judecată în ședințele ce urmează să se expună referitor la cererile depuse.

Ca ex: Am solicitat instanței de judecată încă în ședința din 16.12.2014 (vezi procesul verbal al ședinței):

- să oblige pîrîta să prezinte probe fără de care este imposibilă examinarea cauzei,

- în repetate rînduri să fie verificate probele depuse privind admisibilitatea, pertinența și mai ales veridicitatea lor,

- să dispună citarea intervenientului accesoriu Primăria mun. Chișinău pentru explicații referitor la înstrăinarea construcțiilor neautorizate de pe terenul Primăriei, fapt ce ar accelera și facilita examinarea cauzei.

Aceste solicitări au fost consemnate în procesul-verbal al ședinței dar au rămas fără soluționare.

Alt ex: Am solicitat instanței încă în data de 01.04.2015 să dispună prezentarea dosarului cadastral și să fie citat registratorul. Instanța a expediat interpelare OCT tocmai în luna septembrie.

Conform art. 119 CPC ” Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa poate contribui, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare” și art. 138 CPC ”Dacă înscrisul se păstrează la o autoritate, organizaţie sau la o altă persoană sau instituţie, instanţa, la cererea participantului la proces, dispune prezentarea lui în termen”.

 1. Nu sunt verificate și evaluate explicațiile participanților la proces conform prevederilor art. 131 CPC.

Ca ex: ”Deja este alt dosar...”, ”Deja a fost pus sechestru pe bunurile pîrîtei...” – explicațiile reprezentantului pîrîtei în ședința din 01.04.2015 referitor la Cererea de asigurare a acțiunii depusă de reclamant și intervenientul principal (vezi procesul-verbal al ședinței).

 1. Prin Cererea din data de 18.11.2015 a intervenientului principal a fost solicitată înlăturarea încălcărilor și ordonarea activității de examinare a dosarului civil.

La ședința din dată de 19.11.2015 instanța nu s-a expus, precum și în ședința din data de 20.11.2015. La insistența reclamantului și intervenientului principal instanța a început examinarea cererii tocmai în data de 24.11.2015.

 1. Instanța folosește în Încheierea din data de 20.11.2015 o mențiune confuză „Încheierea separat nu se supune căii de atac”, deşi preluată din reglementări mai puţin inspirate urmează a fi substituită prin formularea succintă şi clară „Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei”. (vezi Modele de acte judecătoreşti, Procedura civilă, Ediţia a III-a, mun. Chișinău, 2014).

Totodată, încălcarea și neefectuarea actelor procedurale, aplicarea incorectă şi neuniformă a normelor juridice materiale şi procesuale, admiterea participării abuzive și nelegale a unor persoane a dus la tensionarea situației din procesul de judecată și a relațiilor dintre părți, inclusiv prin crearea la părți a impresiei referitor la obiectivitatea și nepărtinirea judecătorului care pe viitor pot crea dificultăți judecătorești. 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Buga Nina
27/11/2015

Comments