Acțiuni ilegale admise de executori judecătoreşti

Taboră Ion
10/05/2019

Vreau să sesizez despre mai multe acțiuni ilegale ale executorilor judecătorești:

1. Titlul executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012 emis de Colegiul civil a Curţii de Apel Chişinău nu corspunde cerinţelor prevăzute de art.14 Cod de executare (CE), fapt despre care nu odată au fost aduși la cunoștință atît executorii judecătoreşti cît şi “creditorul” SRL “Pecos Auto”. Însă, pînă în prezent, nu a fost întreprinsă nici o măsură în conformitate cu prevederile art.20 CE privind corectarea erorilor şi omisiunilor din Titlul executoriu. Titlul executoriu este eliberat de Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău în baza unei decizii din 18.10.2012. Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău nu a examinat nici un litigiu între SRL "Pecos Auto” și Taboră Ion. Conform răspusului nr.4-35/10-583 din 09.04.2018 primit de la Președintele Colegiului civil a Curții de Apel Chișinău, rezultă că în procedura de examinare a Curții de Apel Chișinău în anul 2012 na a parvenit dosarul civil la acțiunea SRL “Pecos Auto” către Taboră Ion privind încasrea prejudiciului material. Executorii judecătoreşti cunoscînd despre faptul că Titlul executoriu nu corespunde cerinţelor prevăzute de art.14 CE, au întreprins şi întreprind măsuri contrar prevederilor art.61 alin.(1) lit.c) CE; art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 "privind executorii judecătoreşti" şi p.11-12 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale CE în cauzele civile nr.10 din 16.12.2013. Conform p.11 a Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Codului de executare în cauzele civile nr.10 din 16.12.2013 - dacă titlul executoriu nu este întocmit în conformitate cu prevederile art.14 CE, executorul judecătoresc va refuza, printr-o încheiere susceptibilă de recurs intentarea procedurii de executare.

2. Orice procedură de executare judiciară, fie prin ordonanță, încheiere, proces-verbal ș.a.m.d., este necesar să se petreacă în conformitate cu prevederile art.11-12 CE, adica în documentul de executare (titlul) este necesar să fie menționat punctul inițial de pornire a procedurii de executare. În cazul concret, în titlul executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012, eliberat de Colegiul civil a Curții de Apel Chișinău, Taboră Ludmila nu figurează ca debitor și nici ½ cotă-parte a sa nu figurează ca obiect de executare judecătorească. Și odată ce nu figurează și nu s-a eliberat document executoriu de urmărire a ½ cotă-parte a lui Taboră Ludmila, apoi nici vorba nu poate fi de executare forțată conform prevederilor Codului de executare, deoarece ea nu este debitor și ½ cotă-parte a ei nu are nici o atribuție la cazul de încasare forțată a mărimii ațiunii civile stabilite în procesul penal. 3. Bunul imobil urmărit integral, este partajat pe cote-părţi conform hotărîrilor judecătoreşti şi anume: - hotărîrea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 08.06.2015 (dosar nr.2-442/2015), prin care s-a recunoscut a cîte ½ cotă-parte ideală din bunul imobil lui Taboră Ion şi Taboră Ludmila; - încheierea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 21.03.2016 (dosar nr.2-442/2015), menţinută prin decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.06.2016 (dosar nr.2r-1024/2016), prin care s-a respins cererea de revizuire a hotărîrii Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 08.06.2015 depusă de SRL "Pecos Auto"; - decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 (dosar nr.2a-2883/15), prin care s-a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de SRL "Pecos Auto" împotriva SRL "Basconslux", ÎS "Cadastru" şi Taboră Ion privind dispunerea înregistrarii dreptului de proprietate asupra întregului bun imobil, urmărit de executorul judecătoresc, pe numele lui Taboră Ion şi s-a dispus înregistrarea Executorii judecătoreşti cu SRL "Pecos Auto" şi-a pus un plan bine chibzuit şi ilegală de a urmări întreg bun imobil contrar prevederilor art.63; art.67; art.74; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.353 Cod civil (CC); art.24 Cod familiei (CF) şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 "privind executorii judecătoreşti". Executorii judecătoreşti cu SRL "Pecos Auto" şi-a pus un plan bine chibzuit şi ilegală de a urmări întreg bun imobil contrar prevederilor art.63; art.67; art.74; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.353CC; art.24CF şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 "privind executorii judecătoreşti". Odată ce pe caz sunt hotărîri judecătoreşti definitive, executorii şi neanulate privind partajarea averii acumulate în devălmăşie delimitată pe cote-părţi, apoi conform prevederilor CPC şi practicii CEDO, aceste hotărîri judecătoreşti (deciziile Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 şi din 06.06.2016) poartă un catacter judecat de lucru şi ele nu pot fi puse în discuţie de către părţi, participanţi la proces şi instanţe de judecată. Nu se admite careva proceduri de reexaminare, reiniţieri a cazului de revizuire pe diferite motive. În aşa mod acţiunile executorilor judecătoreşti privind aplicarea sechestrului pe întreg bun imobil sunt ilegale şi cu depăşirea atribuţiilor de funcţii, care necesită de a fi declarate nule.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Taboră Ion
10/05/2019

Comentarii