Președintele Curții de Conturi refuză să discute cu jurnaliştii, dar explică pe blogul său de ce nu și-a declarat casa de lux

Anticoruptie.md
08/09/2016
Casa în care locuiește Veaceslav Untilă, scrisă pe numele fiicei. Captură video: ZdG

Noul pre­șe­dinte al Cur­ții de Con­turi, Vea­ce­slav Untilă vine cu o reac­ție pe blo­gul său după ce Anticoruptie.md şi Ziarul de Gardă au publicat joi, 8 septembrie, o anchetă în care autorii au scos, între altele, la iveală că fostul deputat locuieşte într-o casa de lux și pe care nu o indică în decla­ra­ția de avere. Investigaţia vizează şi activitatea fir­melor pe care Veaceslav Untilă le deține per­so­nal sau care au fost fon­date de fii­cele sale când abia împli­neau majo­ra­tul. Deși în decurs de trei zile, autorii articolului au încer­cat să dis­cute cu preşedintele Curţii de Conturi la acest subiect, el nu a răs­puns la ape­luri. Nici după ce între­bă­rile au fost transmise Ser­vi­ci­u­lui de presă al insti­tu­ției, acesta nu a dorit să ofere comentarii, invo­când că „pre­feră să înceapă comu­ni­ca­rea cu presa un pic mai târ­ziu”. 

Veaceslav Untilă spune că nu a men­țio­nat în decla­ra­ția de avere imo­bi­lul de lux în care locu­ieștie, deo­a­rece l-a făcut cadou fii­cei când aceasta a împli­nit majo­ra­tul, cu con­di­ția că împre­ună cu soția vor locui în casă cât vor fi în viață. Acesta spune că nu a ascuns nici­o­dată fap­tul că el a con­struit imo­bi­lul și că locu­iește acolo, dar că nu a avut „drep­tul legal” de a o declara, pen­tru că în acte figu­rează numele fii­cei. Autorii investigaţiei notează că imo­bi­lul a fost donat de pre­șe­din­tele CCRM fii­cei sale, însă în docu­men­tele de la Cadas­tru nu există infor­ma­ții des­pre exis­tența unui con­tract prin care acesta să locu­iască în el „cât vor fi în viață”.

„Refe­ri­tor la casa în care locu­iesc. Am înce­put con­stru­cţia aces­tei case în 1987, la pro­pu­ne­rea con­du­ce­rii sub­di­vi­ziu­nii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne, în cadrul căreia acti­vam atunci. Ba mai mult, am pri­mit şi un aju­tor finan­ciar din par­tea MAI. Con­stru­cţia a durat în jur de nouă ani şi abia după aceasta a fost dată în exploa­tare şi am tre­cut cu tra­iul în casa res­pec­tivă. Apropo, în această peri­oadă, pen­tru a putea finisa con­stru­cţia casei, am con­trac­tat un cre­dit ban­car în sumă de 20 de mii de ruble sovi­e­tice, ceea ce era o sumă enormă la acele tim­puri. La atin­ge­rea vâr­stei majo­ra­tu­lui de către fiica mea, împre­ună cu soţia, am decis să-i facem cadou casa, cu con­di­ţia că vom locui în ea atâta timp cât vom fi viaţă. Nici­o­dată nu am ascuns că este casa con­stru­ită de mine, că locu­iesc în ea, dar nu se regă­seşte în decla­ra­ţia mea de pro­pri­e­tate pen­tru că nu eu sunt pro­pri­e­ta­rul ofi­cial şi, con­form instru­cţiu­nii modu­lui de decla­rare a veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţi­lor, nu am drep­tul legal de a o declara”, spune Untilă. 

Reporterii pre­ci­zează că imo­bi­lul în care locu­iește Vea­ce­slav Untilă a fost recent reno­vat capi­tal, iar ima­gi­nile demos­trează că acesta nu a fost ridi­cat în sti­lul caracteristic de acum 20 de ani.

„Refe­ri­tor la tre­i­mea de imo­bil decla­rată de mine, e vorba de o încă­pere de 34 de metri pătraţi, în care a locuit soa­cra şi care i-a reve­nit soţiei mele cu titlu de moş­te­nire. Con­form legi­sla­ţiei, sunt obli­gat să declar acest imo­bil, lucru pe care l-am şi făcut. În cele­lalte două apar­ta­mente ce figu­rează în decla­ra­ţia mea de pro­pri­e­tate, locu­iesc fii­cele mele cu fami­li­ile lor. Ambele apar­ta­mente au fost achi­zi­ţio­nate legal, din surse decla­rate de mine la eta­pele res­pec­tive în  mod trans­pa­rent şi corect”, men­țio­nează acesta.

„Aces­tea fiind spuse des­pre pro­pri­e­tă­ţile mele, cred că v-aţi con­vins că nu există nicio ile­ga­li­tate, nicio escro­che­rie sau eschi­vare de la obli­ga­ţiu­nile legale ce-mi revin. Sunt pro­pri­e­tăţi dobân­dite cin­stit, pe care nu le-am ascuns nici­o­dată şi regret că acum se încearcă indu­ce­rea în eroare a oame­ni­lor prin inter­pre­tări ero­nate. Tot tim­pul am fost corect şi des­chis în rela­ţia cu presa şi fac apel şi de această dată la corec­ti­tu­dine. Refe­ri­tor la afa­ce­rile mele. Odată cu veni­rea comu­ni­ş­ti­lor la putere în 2001, am fost înlă­tu­rat din orga­nele afa­ce­ri­lor interne, unde munci­sem circa 25 de ani. Eram o per­soană inco­modă pen­tru comu­ni­şti. M-am lan­sat în afa­ceri, dorind să-mi întreţin ast­fel fami­lia. Nici­o­dată nu am ascuns afa­ce­rile mele şi veni­tu­rile obţi­nute din ele, declarându-le onest, aşa cum pre­vede legi­sla­ţia. Regret că acum se fac unele apro­po­uri şi se lasă spa­ţii de inter­pre­tări, care-mi pot leza ima­gi­nea. Şi mai mult regret că se încearcă invo­ca­rea în acest con­text a nume­lor mem­bri­lor fami­liei mele, a copi­i­lor, care nu au de a face cu acti­vi­tă­ţile mele poli­tice sau de dem­ni­tar de stat. Ei îşi au viaţa lor şi orice para­lelă care se face în acest con­text e total nepo­tri­vită. Sunt cetă­ţeni ai aces­tei ţări, care tre­buie să bene­fi­cieze ple­nar de toate drep­tu­rile cetă­ţe­neşti, inclu­siv de cele ce ţin de viaţa pri­vată, pro­te­cţia date­lor cu carac­ter per­so­nal etc. Cu această oca­zie, suge­rez insti­tu­ţi­i­lor media şi jur­na­li­ş­ti­lor inte­re­saţi de acti­vi­tă­ţile mele să facă o deli­mi­tare strictă între mine, dem­ni­ta­rul de stat, Vea­ce­slav Untilă, de viaţa şi acti­vi­tă­ţile căruia au tot drep­tul să se inte­re­seze oame­nii, şi fami­lia mea, mem­brii căreia tre­buie tra­taţi cu corec­ti­tu­dine, respectându-se drep­tu­rile lor fun­damen­tale”, mai spune Untilă.

„Exact ace­eaşi situ­a­ţie e şi în cazul altor insi­nu­ări şi inter­pre­tări apă­rute în con­tex­tul inves­ti­ga­ţiei ZDG, la care chiar nu merită să mă opresc. Ceea ce vreau să spun în înche­iere este că tot tim­pul am dat dovadă de corec­ti­tu­dine, des­chi­dere în rela­ţia cu presa şi cu publi­cul larg, cu orga­nele abi­li­tate ale sta­tu­lui şi cred că pen­tru aceasta am meri­tat cel puţin drep­tul de a fi tra­tat cores­pun­ză­tor. Rămân des­chis şi în con­ti­nu­are pen­tru ori­cine se inte­re­sează de viaţa şi acti­vi­tă­ţile mele şi fac apel încă o dată la corec­ti­tu­dine şi bun simţ”, con­chide func­țio­na­rul.

Datele cadas­trale arată că, în peri­me­trul stră­zi­lor V. Chel­tu­ială și Cire­și­lor, fami­lia Untilă deține două imo­bile: unul cu o suprafață de 125,9 de metri pătraţi și altul cu o suprafață ofi­ci­ală de 163 de metri pătraţi 1/3 din casa de pe strada Cire­și­lor, una bătrâ­nească, pe care o regă­sim în decla­ra­ția de avere a lui Vea­ce­slav Untilă, de 163 de metri pătraţi, este înre­gis­trată pe numele soției președin­te­lui CCRM, Ale­xan­dra. Ea a intrat în pose­sia locuinţei în 1998, în urma unui con­tract de dona­ție. Cele­lalte 2/3 din imo­bil apar­țin altor doi cetă­țeni, apa­rent, fără legă­turi cu șeful CCRM.

Imo­bi­lul vecin, care are, ofi­cial, doar 125,9 metri pătraţi, de pe strada V. Chel­tu­ială, acolo unde locu­iesc Vea­ce­slav Untilă și soția sa, este înre­gis­trat pe numele Tatia­nei Untilă-Spătari, una din­tre fii­cele ex-deputatului, și nu se regă­sește în niciuna din ulti­mele sale decla­ra­ții de avere. Casa de mili­oane, una cu trei nive­luri, reno­vată recent, pe care am filmat-o cu o dronă, a apar­ți­nut, între 1995 și 1999, lui Vea­ce­slav Untilă, după care a fost donată fii­cei sale, Tatiana, care avea atunci doar 18 ani. Pe lângă cele două case, fami­lia Untilă este pro­pri­e­tara a două apar­ta­mente, unul cu o suprafață de 60 de metri pătraţi, aflat pe strada Gre­no­ble, pro­cu­rat în 2011, și altul de 72,5 metri pătraţi de pe strada Dru­mul Vii­lor, obți­nut în 1999.

Anticoruptie.md
08/09/2016Become a Patron!

Comentarii