Casa de Cultură din Rezina, transformată ilegal în Palat al Culturii

Liuba Stavinschi, Ludmila Chirilici,Ion Stavinschi
10/03/2016

La sfârșitul lunii septembrie 2015 am aflat întîmplător de la consilierul raional Victor Lupașcu despre Proiectul de Decizie nr. 7/26, care urma să fie discutat la ședința consiliului raional Rezina din 01 octombrie 2015. Acest proiect de decizie prevedea lichidarea Casei raionale de Cultură Rezina și fondarea Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”. În urma adoptării Regulamentului Secției Cultură, prin Decizia nr. 7/27 din 01.10.2015,  Secția Cultură a concentrat toată puterea în mâinile sale „angajează personalul de la Palatul raional de Cultură Rezina, Biblioteca Puplică raională ”Mihai Eminescu”, Școala raională de Muzică și Școala raională de Arte Plastice”, fapt ce vine în contradicție cu Legea Descentralizării. Nedumeriți de cele aflate am întocmit și expediat un Demers pe numele Ministerului Culturii, Sindicatului de Ramură, Consiliului raional și orășenesc Rezina, mass-media, unde am solicitat o masă rotundă cu implicarea tuturor factorilor de decizie pentru   evitarea  unor consecințe ce pot provoca prejudicii morale și materiale angajaților.

Pînă la data de 01 octombrie 2015, data desfășurării ședinței Consiliului raional nu am primit niciun răspuns  de la subiecții nominalizați, doar că președintele raionului, dna Eleonora Graur, a invitat într-o ședință angajații Casei raionale de Cultură, directorii Bibliotecii Publice ”Mihai Eminescu”, Școlii de Muzică și Școlii de Arte Plastice, cu excepția  directorului artistic al Casei de Cultură, Ludmila Chirilici, și metodistului Liuba Stavinschi. Am hotărît să mergem la această ședință, dar dna Eleonora Graur în modul cel mai obraznic ne-a obligat să părăsim sala, motivînd că nu ne-a invitat personal. 

Am mers la ședința Consiliului din 01 octombrie 2015, unde am adus argumente  despre încălcarea flagrantă a legislației privind lichidarea Case de Cultură ( nu s-a discutat în colectiv, nu s-au făcut dezbateri publice , nu s-a cerut aprobarea Ministerului Culturii,  acceptul familiei regretatului Mihai Volontir, nu s-a cerut acordul Sindicatului de Ramură),  plus la toate acestea fondatorul Casei de Cultură este Consiliul orășenesc și nu cel raional.  Toate argumentele invocate nu i-a deranjat pe consilierii din PDM și  PCRM,  care dețin majoritatea în Consiliul raional și au adoptat Decizia nr. 7/26 ”Cu privire la înființarea Palatului  raional de Cultură ”Mihai Volontir”.

Între timp am primit răspunsul Sindicatului de Ramură, care consideră Decizia nr. 7/26 ilegală. Am expediat un Demers către Oficiul Teritorial Orhei al Cancelariei  de Stat, anexînd  toate probele care demonstrează ilegalitatea Deciziei date.  Cancelaria de Stat nu a notificat Decizia în cauză.  Am adresat apoi cereri prealabile către Consiliul raional și președintele raionului, în care am solicitat anularea Deciziei, dar fără nici un rezultat. La ședința Consiliului raional Rezina din 15 decembrie 2015 prin Decizia nr.9/9 ”Cu privire la examinarea cererilor prealabile”  Decizia 7/26 din 01 octombrie 2015 a rămas în vigoare cu excluderea  de peste tot a cuvintelor ”Mihai Volontir”. La întrebarea unor consilieri de ce se omite sintagma ”Mihai Volontir”, secretarul Cosiliului Vasile Gobjilă a afirmat că nu au acordul familiei regretatului Mihai Volontir și că aceștea sunt în conflict cu Ministerul Culturii, fapt care contravine afirmațiilor de la ședința din 01 octombrie 2015. Considerăm că numele marelui actor a fost folosit în scopuri meschine și nu pentru  înveșnicire.

Am urmat procedura  cu adresarea unei cereri de chemare în judecată a Consiliului raional. Deși am cerut suspendarea pe toată perioada examinării  cererii de chemare în judecată a Deciziei  nr. 7/26 din 01.10.2015, în data de 10 decembrie 2015  Directorul Casei de Cultură Ion Stavinschi, directorul artistic Ludmila Chirilici și metodistul Liuba Stavinschi au fost eliberați din funcțiile deținute conform  art. 86 p. 1, lit”b” al CM. Ceilalți angajați s-au regăsit în statele de personal al Palatului raional de Cultură. 

Suntem persoane incomode puterii locale, iar aceștea  neavînd niciun temei de a ne elibera din funcțiile deținute au recurs la lichidarea instituției, încălcînd legea, pe cînd instituția dată putea fi  doar reorganizată.

La moment am depus o cerere de strămutare a procesului de judecată pe motiv că ne dă de bănuit imparțialitatea judecătorilor  de la Judecătoria Rezina. Suntem în așteptarea hotărîrii Curții de Apel despre strîmutarea procesului de judicată la altă Judecătorie.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Liuba Stavinschi, Ludmila Chirilici,Ion Stavinschi
10/03/2016

Comments