Veaceslav Platon, despre afacerile din Moldova, relațiile cu Plahotniuc, Țopa și Usatîi, miliardul furat și Unirea cu România

Victor Moșneag, Ziarul de Gardă
2016-03-10 15:25:00
Veaceslav Platon. Foto: Ziarul de Gardă

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, vizat în cadrul anchetei jurnalistice "Ucraineni «platonici», cu afaceri la Chişinău", a oferit în timpul documentării mai multe răspunsuri la întrebări de interes public. Acesta a vorbit despre fraudele bancare, relațiile cu Vlad Plahotniuc, dar și despre implicarea sa în politică. 

Ce cre­deți des­pre deci­zia Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei (BNM) de a sus­penda drep­tul la vot a mai mul­tor acțio­nari ai Moldova-Agroindbank, acu­zați că ar acționa con­cer­tat?

Mai multă lume leagă numele meu de aceste firme și per­soane. Îmi pare rău de acești băieți, care au avut de sufe­rit, pur și sim­plu, pen­tru nimic. Îi com­pă­ti­mesc. Potri­vit aces­tei logici, pot să afirm că aș fi acțio­nar și la Mobi­a­s­bancă, și că mă ascund în spa­tele Group Soci­été Générale, care e doar for­mal acolo. Aștept de la BNM să-mi blo­cheze acțiu­nile și la Soci­été Générale (iro­nic, n.r.). Curând, cred că voi începe să cer de la toți tri­but să nu mă aso­cieze cu ei. Moldind­con­bank deja stă în genunchi, rugându-mă să vând aceste 4,5% de acțiuni. Mă imploră. Le spun: sunt gata, dați-mi cum­pă­ră­tor, dar nimeni nu cum­pără. Ei spun: Vea­ce­slav, din cauza ta avem atâ­tea pro­bleme! Mamă dragă… Pro­ba­bil, degrabă voi începe să cum­păr pachete mici în toate băn­cile din Mol­dova, ca ulte­rior să cer să fie răs­cum­pă­rate aceste acțiuni, pen­tru că văd ca BNM are o reac­ție nesă­nă­toasă la mine. De ce? Nu știu.

Dacă vor­bim de BNM. Recent, a fost arun­cată o gren­adă în casa guver­na­to­ru­lui demi­sio­nar, Dorin Dră­gu­țanu. Unele voci afir­mau că aten­ta­tul s-a pro­dus la comanda dvs. Ce cre­dețides­pre asta?

În pri­mul rând, am aflat des­pre aceasta din ziare și, sin­cer vor­bind, nu înțe­leg cine ar fi avut nevoie de aceasta, pen­tru că Dră­gu­țanu deja pleacă, deja nu mai pre­zintă niciun inte­res. Să faci pre­siuni asu­pra lui, nu are sens, într-o săptămână-două e con­ce­diat deja. E decis și toți știu asta. Nu avea niciun sens. Pen­tru ce era nevoie? Nici nu pot să-mi ima­gi­nez.

În ce rela­ții sun­teți acum cu Vlad Pla­ho­t­niuc?

Greu de spus în ce rela­ții sunt cu ori­cine. De ce? Pen­tru că nu știu ce ati­tu­dine are omul față de mine. Eu pot să am o ati­tu­dine bună față de el, dar sufle­tul altuia e o taină greu de pătruns și ce ati­tu­dine are el față de mine, e greu de spus.

Dar ați fost cân­dva, poate nu chiar pri­e­teni, dar în rela­ții bune?

Noi mereu am comu­ni­cat nor­mal, calm, ne înțe­le­geam… Când ne întâl­neam, zâm­beam unul altuia, ne strân­geam mâna.

Acum, însă, oame­nii lui Pla­ho­t­niuc vă cri­tică…

Bine­în­țe­les, mă întris­tează fap­tul că, une­ori, în mass-media, al cărei pro­pri­e­tar este el, sunt pre­lu­ate unele nou­tăți min­ci­noase des­pre mine și le tro­lează. Sunteți jur­na­liști, vă cunoaș­teți unii pe alții. Sun­teți capa­bili de orice sen­za­ție, pen­tru orice zvon sun­teți gata să vă vin­deți sufle­tul necu­ra­tu­lui. Unele lucruri, par sta­nii dese­ori, dar când începi să le des­coși, înțe­legi că sunt acci­dente sau chiar lucruri inex­pli­ca­bile. Dar e difi­cil. Nu totul este uni­la­te­ral și pri­mi­tiv, cum pare la înce­put.

Cum cre­deți, Pla­ho­t­niuc con­duce astăzi R. Mol­dova?

Păi, este evi­dent. Toți știu des­pre asta. Amba­sa­do­rul SUA a vor­bit și la tele­vi­zor des­pre aceasta. Am auzit și eu. Nu am motive să nu-l cred. E o per­soană mai mult decât infor­mată.

Îl cunoaș­teți. Cum cre­deți, de ce și-a dorit să devină prim-ministru?

Sin­cer vor­bind, de mult nu ne-am întâl­nit. Pen­tru mine, per­so­nal, e o enigmă de ce i-a tre­buit această func­ție. Chiar e o enigmă.

Cine a furat mili­ar­dul, care acum e de negă­sit?

Nu pot să-l găsească pen­tru că nimeni nu-l caută. În lumea noas­tră, a teh­no­lo­gi­i­lor, totul poate fi găsit foarte ușor, foarte repede. Cred că, în cazul unei cer­ce­tări bune, maxi­mum, o săptămână-două, și gata. Iar la între­ba­rea cine a furat, vedeți ce scrie Kroll. Acolo, în prin­ci­piu, e spus totul. Asta, în pri­mul rând. În al doi­lea, acolo scrie cine e vino­vat, dar com­pli­cii… Dacă o per­soană com­pe­tentă cali­fi­cată ar sub­li­nia cu cre­io­nul cine pen­tru ce a pur­tat răs­pun­dere, ce organe tre­bu­iau să con­tro­leze, unde s-au for­mat lacune… Acolo totul se explică. O per­soană com­pe­tentă ana­li­tică, într-o oră jumă­tate, v-ar pre­zenta cine a par­ti­ci­pat, fără impli­ca­rea cui nu erau posi­bile acele tranzac­ții, pe cine și când tre­buie de tras de coadă. Din păcate, la noi în Mol­dova, nimeni nu poate face nici măcar o ana­liză nor­mală a pro­ce­du­ri­lor ele­men­tare.

Des­pre dosa­rul lui Filat. El acum se află în izo­la­tor după auto­de­nun­țul lui Șor. Cum cre­deți, el e vino­vat sau nu? Care este rolul lui în fur­tul mili­ar­du­lui?

Voi spune așa. El a fost impli­cat, dar într-o măsură mult mai mică decât i se încri­mi­nează.

Dosa­rul pri­vind coru­pe­rea depu­ta­ți­lor, care acum se află în jude­cată, la fel, este aso­ciat cu numele dvs. Se spu­nea atunci că CNA încearcă să ajungă la dvs., că ați fi per­soana care a ofe­rit acei bani…

Abso­lut nea­de­vă­rat. O să vă spun așa: des­pre acest caz eu am aflat din presă. Dar, din câte înțe­leg, chiar și depu­ta­ții care erau învi­nu­iți că au încer­cat să-i cum­pere, chiar și ei afir­mau că nu știu nimic des­pre acest fapt. Erau depu­tați care spu­neau că cineva s-a apro­piat de ei să-i cum­pere. De ce nimeni nu vor­bește des­pre asta? De ce ei nu spun cine a încer­cat? Refe­ri­tor la eve­ni­men­tele recente, din ianu­a­rie, curent, când o jumă­tate de Par­la­ment a ple­cat (zâm­bește)… Hai­deți, în așa caz, să nu vor­bim des­pre modesta mea per­soană. Sunt o pacoste mică. Chiar dacă ar fi așa… îmi pro­voacă doar râsul.

Cir­culă zvo­nuri că ar exista dosare penale por­nite pe numele dvs. în Mol­dova și ați putea fi ares­tat. Aveți dosare la Chi­și­nău?

Mol­dova este o țară-minune, unde pot fi por­nite dosare penale cu date din tre­cut. Dacă acum nu ai des­chis dosar penal, poți să des­co­peri brusc că, în urmă cu jumă­tate de an, el a fost des­chis.

Ce afa­ceri aveți în Mol­dova? 

Prac­tic nu am. Putem spune că nu am.

Dar în Ucraina? 

În Ucraina am.

Acolo aveți pro­bleme? Presa din Ucraina scria că ați avea pro­bleme din cauza „Ener­goa­tom”. Vă puteți deplasa pe teri­to­riul Ucrai­nei liniș­tit, fără pro­bleme? 

Păi, eu acum sunt în Ucraina.

Deci, fără pro­bleme? 

Nu am niciun fel de pro­bleme. Știți, în legă­tură cu per­soana mea, mereu apar zvo­nuri pros­tești. Mai mult, în Mol­dova, se cre­ază impre­sia că nu mai ai des­pre cine vorbi, că eu am pro­bleme. Își pre­zintă dorin­țele drept rea­li­tate. E clar că tare vor ca eu să am pro­bleme. Ce să faci? Oame­nii vor­besc des­pre asta, trans­mit unii altora. Mă numesc în fel și chip. Au înce­put să mă numească rai­de­rul nr. 1 din CSI. Ce am luat eu și de la cine? Dați-mi măcar un exem­plu, un fapt. În CSI, în Mol­dova, ori­unde. Nu. Mi-au pus eti­chetă și o exploa­tează cum pot. În Mol­dova nu vin, pen­tru că e un șuvoi de nega­ti­vism, invi­die, ură, dis­preț. Pur și sim­plu, nu vreau să apar acolo. Oamenii foarte tare s-au schim­bat. Au deve­nit răi.

Cei care locu­iesc în Mol­dova sau cei care con­duc sta­tul?

Cred că și unii, și alții. În Mol­dova este foarte multă frică. Toți se tem.

De cine?

De cei care sunt la putere, se tem de oame­nii legii. Frică, peste tot frică… Nu-i prea plă­cut să te afli într-o ast­fel de soci­e­tate, unde toți se tem. Așa era în peri­oada Voro­nin. Pe urmă, a fost un dezgheț, vreo trei ani. Acum iarăși a apă­rut frica. La toate nive­lu­rile.

Cu numele dvs. au fost aso­ciate și pro­tes­tele din cen­trul Chi­și­nă­u­șui, orga­ni­zate de Plat­forma „DA”. Se spu­nea că ați avea rela­ții cu Vic­tor și Vio­rel Țopa și că ați sus­ți­nut finan­ciar pro­tes­tele. Vă leagă ceva de ei? 

Nu am nicio legă­tură cu ei. Nu am avut nici­o­dată nicio afa­cere cu ei. Am avut o oare­care comu­ni­care, ami­cală, cu Vio­rel Țopa, până în 2009. După asta, nu a mai fost niciun fel de comu­ni­care.

Dar cu pro­tes­tele aveți vreo legă­tură? Ce cre­deți des­pre fap­tul că oame­nii au ieșit să pro­tes­teze în PMAN?

Oame­nii nu ies pur și sim­plu. Înseamnă că ceva nu le place, că au nevoie de ceva. Este o sără­cie gene­rală în Mol­dova. Situ­a­ția e dez­as­tru­oasă. La noi, toți pleacă, per­so­na­lul instruit, oame­nii care pot munci, oameni cu ini­ția­tivă, tinerii – toți pleacă. Mâine se poate întâm­pla ast­fel că nimeni nu va putea să acorde aju­tor medi­cal. De aceea, îi înțe­leg pe oameni. Ei sunt indig­nați și de fur­tul mili­ar­du­lui, și de infla­ție, sunt indig­nați de tot ce se întâm­plă. Atunci când, în 2009, ne-au ales, când eram depu­tat, părea că vii­to­rul va fi feri­cit că, în sfâr­șit, vom putea con­strui din această țări­șoară o regiune înflo­ri­toare. Părea că totul e posi­bil. Până și eu, care sunt des­tul de cri­tic la orice, cre­deam că e posi­bil, că, în sfâr­șit, au venit vre­muri mai bune. Chiar și eu am căzut în plasa unor oameni pre­cum Ure­cheanu, Filat și alții. Credeam că sunt oameni nor­mali, inte­gri. Dar s-a ade­ve­rit să lucru­rile stau alt­fel.

Vă gân­diți să reve­niți în poli­tica din Mol­dova?

Sin­cer vor­bind, mă gân­desc la asta și nu exclud această posi­bi­li­tate. În ce mod se va face acest fapt? Cum? Vom vedea.

Îl cunoaș­teți pe Renato Usaîi? Sunt oameni de la Mol­dind­con­bank, apro­pi­ați dvs., care l-au spon­so­ri­zat în cam­pa­ni­ile elec­to­rale tre­cute.

Da, îl cunosc.

Poate ade­rați la par­ti­dul său? 

El își are pro­priul drum în viață, eu – pe al meu. El are un tem­pe­ra­ment, o rea­li­tate, eu – altul. Sun­tem foarte dife­riți. Noi nu ne potri­vim nici la carac­tere, nici la tem­pe­ra­ment. Îl sti­mez, este un om care debor­dează de idei, este spon­tan, dar eu sunt alt­fel de om. Ni-i difi­cil unul cu altul.

Astăzi, în R. Mol­dova, se vor­bește des­pre două căi: Uniu­nea Euro­peană sau Uniu­nea Euroa­si­a­tică. Înco­tro ar tre­bui să meargă Mol­dova?

Astăzi, nu văd o altă posi­bi­li­tate de a ieși din această situ­a­ție dez­as­tru­oasă decât Uni­rea cu Româ­nia. Cred că e sin­gura vari­antă via­bilă, reală, ca Mol­dova să iasă din criză.

Vor­biți serios?

Foarte serios.

În Mol­dova sunt puțini vor­bi­tori de rusă care-și doresc Uni­rea cu Româ­nia…

Știți, eu, în pri­mul rând, sunt o per­soană rațio­nală, și doar apoi vor­bi­tor de rusă, și nu invers.

Cre­deți că e posi­bil? Puțin pro­ba­bil că poli­ti­cie­nii mol­do­veni își doresc să scape din mâini pute­rea.

Hai­deți să ana­li­zăm. Toți vor în UE. Toți vor să tră­i­ască bine. Dar Uni­rea cu Româ­nia sub formă de fede­ra­ție sau sub formă de trans­fer a unor anu­mite împu­ter­ni­ciri, astăzi este cea mai rapidă cale ca R. Mol­dova să-și îmbu­nă­tă­țească viața. Hai­deți să vedem câți copii mor astăzi din cauza fap­tu­lui că nu pri­mesc aju­tor medi­cal cali­fi­cat? Soco­tiți câți oameni mor din cauza sără­ciei. Dacă putem să-i sal­văm prin acțiuni con­crete rapide, oare nu tre­buie să între­prin­dem aceste acțiuni?

Va fi atunci Uni­rea cu Româ­nia unul din­tre sco­pu­rile dvs. în cazul în care reve­niți în poli­tică?

V-am spus păre­rea mea. Dar, nu sunt gata să duc o luptă poli­tică pen­tru aceasta. Dar dacă vor­bim din punct de vedere logic, dacă ana­li­zăm ce se întâm­plă astăzi în Mol­dova, dacă vezi că nu există nici o per­spec­tivă pen­tru această țară, ajung la con­clu­zia că poate nu e cea mai bună, dar sin­gura solu­ție pen­tru situ­a­ția cre­ată.

Sursa: Ziarul de Gardă

Victor Moșneag, Ziarul de Gardă
2016-03-10 15:25:00

Comentarii